Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

EXCLUSIV. Proiect pilot pentru creşterea puilor de carne

Publicat: 19 iunie 2018 - 22:19
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Vă prezentăm în acest articol, rezumativ, „Proiectul pilot integrat, micro-fermă silvo-agricolă de creştere a puilor de carne în sistem tradiţional - crescut în aer liber, conform Regulamentului CE nr 543/2008, art. 11, alin (1), lit d.”.

 

Dacă majoritatea lucrărilor de specialitate se adresează marilor producători de carne de pasăre, care au puterea financiară necesară pentru a angaja specialişti şi deţin o paletă largă de echipamente avicole, nu la fel putem spune şi despre producătorii mici şi mijlocii. În aceste condiţii, considerăm absolut necesară implementarea unei ferme pilot şi a unui ghid tehnologic care stabileşte optimizarea lucrărilor specifice, tehnologia de mecanizare şi automatizare cât şi ofertele de inputuri şi material biologic pentru acest sector. Toate acestea dau posibilitatea de redresare a gospodăriei ţărăneşti, mai ales că nu există resurse financiare pentru dezvoltarea unor exploataţii de anvergură. Primul pas care trebuie făcut de crescători este rentabilizarea exploataţiilor existente, cu un minim de investiţie.

Conform statisticilor publicate de Ministerul Agriculturii, la 30 iunie 2017 populaţia avicolă din România însuma un număr de 76.820.437 capete păsări. Din datele statistice rezultă o polarizare a fermelor în funcţie de tehnologie şi implicit din punct de vedere al capitalului, adică ferme foarte bogate şi ferme foarte sărace, predominant fiind fermele sărace, cu un procent de peste 55%. Aşadar am ajuns în situaţia în care, la momentul actual, păsări exploatate în sistem intensiv sunt 33.918.072 de capete (44,15% din total efectiv de păsări) iar în sistemul gospodăresc regăsim 42.902.365 (55,85% din total efectiv).

De ce proiectul este inovativ?
În România nu există NICI O FERMĂ AUTORIZATĂ la momentul actual pentru creşterea puilor de carne în sistem tradiţional, conform Regulamentului CE nr 543/2008, art. 11, alin (1), lit d. Literatura de specialitate din România nu tratează deloc acest sistem de creştere - NU EXISTĂ experienţe în condiţii reale de producţie cu acest tip de sistem de creştere. Ghidurile tehnologice ale hibrizilor de carne cu creştere lentă oferă informaţii sumare cu privire la creşterea şi managementului acestui tip de hibrid. Nu se cunoaşte în România care tip de hibrid şi ce reţetă de nutreţuri sunt optime pentru condiţiile din ţara noastră. Nu există date sau lucrări pentru prezentarea unei microferme integrate, de modelul celei pe care o propunem, adică producerea de nutreţuri combinate - creşterea şi exploatarea puilor cu creştere lentă - procesare/vânzare.

Ce presupune implementarea acestui nou sistem de creştere?
Implementarea în România a unui nou tip de sistem de creştere şi exploatare a puilor de carne într-un sistem integrat, valorificarea superioară a spaţiilor de acces în aer liber (în suprafaţă de 2 ha) şi reducerea poluării prin aplicarea sistemului de silvo-agricultură, presupun:
• producerea de nutreţ combinat valorificând resursele locale;
• creşterea şi exploatarea puilor pentru carne în sistem tradiţional - crescut în aer liber conform Reg. CE 543/2008;
• sacrificare/procesare - obţinerea unui produs etichetat conform Reg. CE 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. 1234/2007 al CE în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre;
• valorificarea superioară a terenului în suprafaţă de 2 ha cu destinaţie padoc pentru accesul păsărilor, prin implementarea sistemului silvo-agricultură;
• crearea unei noi reţete furajere în funcţie de resursele locale şi cerinţele nutriţionale ale puilor pentru carne care au o creştere lentă;
• utilizarea unor anumitor tipuri de furaje, prin testere, pentru obţinerea unei carcase de pasăre având calităţi superioare din punct de vedere organoleptic;
• utilizarea resturilor vegetale prin uscare-brichetare pentru producerea de energie termică necesară încălzirii spaţiilor de creştere şi exploatare a puilor de carne, reducând astfel dependenţa faţă de combustibili fosili sau lichizi.
Implementarea sistemului silvo-agricultură. Acesta este un sistem de management al utilizării terenurilor în care copaci sau arbuşti sunt plantaţi în jurul sau între culturi sau păşuni. Acesta combină arbuşti şi arbori în tehnologiile agricole şi forestiere pentru a crea sisteme diversificate, productive, profitabile, sănătoase şi durabile.
Datorită complexităţii proiectului - constructiv (al fermei), nutriţional, biologic, tehnologic, sanitar-veterinar care implică personal specializat pe fiecare competenţă - costurile şi timpul necesar nu pot fi suportate de către un fermier.

Care sunt beneficiile proiectului?
Prin implementarea sistemului de creştere şi exploatare a puilor pentru carne în sistem tradiţional - crescut în aer liber, conform Reg. CE 543/2008 se obţin următoarele:
• valorificarea superioară a resurselor furajere locale;
• creşterea randamentului gospodăriilor ţărăneşti prin utilizarea de hibrizi performanţi;
• factorii de microclimat sunt controlaţi riguros şi astfel producţia de carne nu mai este sezonieră;
• se asigură o producţie mare de carne;
• rentabilitatea economică este mare; o microfermă de acest tip poate asigura un venit rezonabil unei familii de fermieri;
• starea de sănătate bună a păsărilor;
• numărul de păsări pe mp de construcţie este destul de mare (10 pui/mp în cazul puilor de carne);
• valorificarea superioară a terenului în care păsările au acces obţinând în secundar lemn şi fructe prin aplicarea sistemului de silvo-agricultură;
• reducerea poluării prin implementarea sistemului silvo-agricultură.
Avantajele aplicării sistemului silvo-agriculturii asupra organismului păsărilor:
• asigurarea confortului biologic în padoc pentru păsări;
• găinile îşi pot exprima complet comportamentul natural;
• sănătate mai bună a membrelor:
• exerciţiu şi creştere lentă;
• mai puţine ”arsuri de la amoniac” (incidente respiratorii);
• timp mai scurt de odihnă pe dejecţii;
• mai puţine dejecţii în adăpost - mai puţine noxe degajate în atmosferă.
Foarte important este că vom obţine un produs etichetat conform regulamentelor europene privind standardele de comercializare a cărnii de pasăre în sistem tradiţional - crescut în aer liber.

Principalele direcţii de acţiune ale proiectului
Principalele operaţiuni care vor fi implementate în cadrul proiectului sunt:
1. Documentare ştinţifică în vederea alinierii la producţiile obţinute în sistem intensiv şi super-intensiv a producţiilor avicole: fundamentarea tehnico-ştiinţifică a tehnologiilor de obţinere a produselor avicole în mica gospodărie avicolă.
2. Pregătirea cadrului experimental:
- elaborarea unui studiu tehnico-economic privind înfiinţarea unei microferme avicole;
- elaborarea tehnologiilor de exploatare a puilor de carne în mica gospodărie agricolă;
- elaborarea reţetelor de nutreţuri combinate necesare obţineriii produselor avicole pe baza resurselor furajere din cadrul gospodăriilor ţărăneşti.
3. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale necesară realizării în condiţii optime a cercetării:
- dotarea corespunzătoare a spaţiilor de creştere şi exploatare din cadrul gospodăriilor ţărăneşti, cu utilaje şi instalaţii specifice derulării proceselor tehnologice avicole;
- procurarea materiilor prime furajere obţinute din culturile produse în gospodăriile ţărăneşti.
4. Proiectarea şi realizarea modelelor experimentale în vederea realizării cercetării şi fundamentării ştiinţifice a viabilităţii economice a temei propuse:
- elaborarea modelelor experimentale;
- achiziţionarea materialului biologic, formarea loturilor experimentale, stabilirea şi urmărirea, pe parcursul experimentului, a principalilor parametri de producţie.
5. Determinarea aptitudinilor cantitative şi calitative ale puilor de carne crescuţi în condiţiile tehnologice experimentale:
- determinarea sporurilor săptămânale şi finale, a consumurilor săptămânale şi specifice, a viabilităţii săptămânale şi cumulate;
- prelucrarea statistică a datelor şi testarea semnificaţiei diferenţelor.
6. Analiza tehnico-economică şi ştiinţifică a rezultatelor:
- analiza costului unitar pe furaj, pe kg greutate vie;
- analiza comparativă a rezultatelor obţinute în urma experimentului cu rezultatele înregistrate pe plan national şi mondial;
- analiza costurilor cu investiţiile în tehnologie comparativ cu investiţiile realizate în sistem intensiv şi super-intensiv.
7. Definitivarea tehnologiilor şi modelelor de creştere:
- determinarea mărimii optime a microfermei de pui de carne;
- realizarea schemei de funcţionare în sistem integrat;
- oferirea de soluţii tehnice cu privire la tipul, modelul, dar şi la costurile utilajelor şi instalaţiilor utilizate în creşterea şi exploatarea puilor de carne în gospodăria ţărănească.

Propuneri de modele de producţie
Proiectul prevede realizarea unor ferme pilot integrate - microfermă silvoagricolă de creştere a puilor de carne în sistem tradiţional (crescuţi în aer liber), conform Regulamentului CE nr. 543/2008, art. 11, alin. (1), lit d, cu capacităţi de 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 capete/serie.
Prin proiectul pilot se vor realiza următoarele:
• o secţie de producere nutreţ combinat dimensionată la capacitatea fermei;
• patru adăposturi de creştere, fiecare adăpost având o capacitate de producţie de 2.500 pui de carne pe serie cu amenajarea de padocuri pentru accesul liber al păsărilor, capacitatea totală a fermei fiind de 10.000 capete/serie;
• o secţie de procesare/sacrificare;
• două clădiri cu funcţiune de filtru-sanitar veterinar, una din ele având şi funcţia de desfacere;
• realizarea de împrejmuiri;
• platformă depozitare dejecţii/compostare dejecţii.


IMPORTANT! Pentru respectarea standardului european tradiţional - crescut în aer liber, densitatea în adăpost trebuie să fie de maxim 12 pui/mp iar fiecare adăpost va avea suprafaţa utilă de 250 mp.
Pentru implementarea sistemului silvo-agricultură vor fi realizate garduri vii de protecţie perimetrale iar în padocurile unde au acces păsările se vor planta copaci. Pentru o eficienţă maximă se vor studia ce specii de copaci se pretează pentru a implementa acest sistem.
- suprafaţa totală a adăposturilor este de 1.000 mp (regulamentul prevede maxim 1.600 mp);
- fiecare adăpost nu va adăposti mai mult de 4.800 pui (varianta propusă de noi este cu 2.500 pui/adăpost);
- adăposturile vor fi prevăzute cu trape de ieşire cu o lungime cel puţin 4 m, la 100 mp de adăpost;
- păsările vor avea acces liber în padoc de la vârsta de 6 săptămâni;
- spaţiile exterioare vor oferi o suprafaţă acoperită de vegetaţie de cel puţin 2 mp pe cap de pasăre; fiecare adăpost va fi prevăzut cu un padoc în suprafaţă de 5.000 mp, acoperit cu vegetaţie, la care păsările să aibă acces liber;
- puii provin din hibrizi de carne de creştere lentă, recunoscuţi internaţional;
- nutreţurile combinate ce vor fi administrate în perioada de îngrăşare vor conţine cel puţin 70% cereale;
- vârsta de sacrificare va fi de minim 81 zile;
- creşterea se va face până la maximum 90 (plus 15) zile.
Vor fi populate cele patru hale de producţie cu patru hibrizi de carne cu creştere lentă şi va fi administrat acelaşi tip de nutreţ (furajul stabilit în funcţie de resursele furajere locale), pe o perioadă de 6 serii (2 ani). Se vor compara datele obţinute, randamentele de creştere, mortalităţi, consumuri, costuri. După procesarea păsărilor obţinute se va analiza carcasa obţinută din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Se vor realiza calcule tehnico-economice pentru a stabili rentabilitatea exploataţiei în funcţie de capacităţile prevăzute.

Diseminarea rezultatelor experimentale
Vom publica un ghid de creştere a puilor pentru carne în sistem tradiţional - crescut în aer liber - cu rol de orientare, ghidare şi implementare a tipului de proiect. Diseminarea prevede şi publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate, precum şi emisiuni radio şi TV pentru prezentarea rezultatelor şi a tipului de proiect.
Vor fi organizate seminarii de prezentare a sistemului de creştere, cu rezultate concrete la potenţialii beneficiari, dar şi vizite în cadrul fermei pilot pentru cei interesaţi de dezvoltarea acestui segment (public ţintă: elevi de la licee agricole, studenţi de la facultăţile de profil, fermieri etc.).
De asemenea, vor fi trimise ministerului de resort recomandări din punct de vedere legislativ în vederea promovării şi implementării acestui tip de fermă.

ATENTIE! Toate drepturile de preluare şi diseminare a informaţiilor din proiectul expus în acest articol aparţin exclusiv autorilor şi revistei Ferma.

Autori: Leonard Constantin STAFIE, Radu ANTOHE, Nicoleta DRAGOMIR

 
Un articol publicat în revista Ferma nr. 4/209 (ediţia 1-14 martie 2018)

Vizualizat: 4589 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Combina John Deere S770i in ferma ITC Seeds!

Dupa două campanii de recoltat cu combina John Deere S770i cu heder de tip vario de 9 metri rezultatele au fost pe măsura aşteptărilor. „Am recoltat într-o singură zi peste 230 de tone, în condiţiile în care oricum s-a ieşit târziu în câmp. Cu această combină poţi recolta fără probleme 35 de hectare într-o zi. Şi în condiţiile noastre de lucru, că intrăm la recoltat la ora 11-12 şi terminăm la 9 seara. Pentru că noi suntem producători de sămânţă şi trebuie să avem umiditatea corectă, să curăţăm foarte bine combina, şi nu doar de la o cultură la alta, chiar şi între diferite soiuri de grâu” - Willy Tavares

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Cultura anului 2021

Pe ce cultură mizaţi în anul agricol 2020-2021?