Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma

InoTic– Programmating Consulting Online Platform

Publicat: 26 iulie 2019 - 15:19
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

logo-UE_bsigla_guv_coroana_albastru_blogo-IS-2014-2020_b

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Titlul proiectului: „INOTIC – PROGRAMMATIC CONSULTING ONLINE PLATFORM”
Beneficiar: INOVO FINANCE SRL

inovo-finance_b

Platforma software de lucru este o platforma de tip Programatic Consulting, care facilitează interconectarea structurilor asociative de interes comunitar și a partenerilor acestora, în vederea standardizării proceselor şi eficientizării managementului proiectelor de dezvoltare locală și regională.

Platforma software este menită să eficientizeze și să îmbunătățească managementul proiectelor de dezvoltare locală și regională, derulate sau gestionate de către structurile asociative de interes comunitar din România (ex. Grupurile de Acțiune Locală, Asociațiile Municipiilor, a Orașelor, a Consiliilor Județene), prin interconectarea acestora și a partenerilor în cadrul unei rețele unice digitale.

Platforma software de lucru eficientizeaza munca depusă în procesul de evaluare si derulare a contractelor, asigurând trasabilitatea şi optimizarea managementului documentelor, atrage clienţi noi datorită standardizării procesului de desfăşurare a unei investiţii, este uşor de exploatat, fiabilă şi flexibilă şi permite integrarea şi raportarea situaţiei actuale precum şi dezvoltarea continuă şi eficientă a proiectelor de dezvoltare locală și regională. Întrucât structurile asociative de interes comunitar, cum ar fi de exemplu Grupurile de Acţiune Locală (GAL), au responsabilitatea de a selecta și gestiona proiectele și activităţile de dezvoltare ale regiunii de sub jurisdicția acestora, membrii lor au nevoie de informaţii corecte, exacte, relevante și integrate într-un singur sistem informatic, care să înglobeze facilități de proiectare programate și funcții de raportare riguroase. Acestă platformă informatică reprezinta o adevărată bază de date ce augmenteaza competenţele diferitelor structuri şi, în același timp, accelereaza luarea deciziilor pe bază de fapte concrete (culese în mod științific prin analiza atentă a factorilor sociali și economici din teren) și faciliteaza implementarea proiectelor de dezvoltare într-un mod eficient, unitar și bazat pe fundamente economice raționale.
Platforma INOTIC se fundamentează pe două elemente inovatoare menite să aducă valoare adăugată și îmbunătățiri semnificative întregului proces de lucru. Primul element de inovare se referă la crearea unei rețele unice digitale care permite standardizarea proceselor la nivelul structurilor și care faciliteaza comunicarea între acestea în vederea asigurării complementarității și sinergiei cu alte proiecte care să răspundă unor nevoi reale identificate la nivelul regiunilor. Al doilea element inovator se referă la punerea la dispoziția utilizatorilor platformei a unor proiecte tipizate care implică programarea tuturor componentelor unor proiecte cu finantare europeana si nu numai, prin sablonarea categoriilor de proiecte si realizarea de algoritmi cu inteligenta artificiala pentru interdependenta si conditionare informațională a intregului proces de pregatire și implementare a proiectelor.

Platforma InoTic vizează consolidarea iniţiativelor economice de dezvoltare comunitară prin unificarea strategiei diferitelor structuri socio-economice și parteneriate locale și furnizarea unor servicii integrate online de înalt profesionalism, în domeniul dezvoltării proiectelor și strategiilor de dezvoltare regională. Platforma INOTIC contribuie fundamental la construcţia și consolidarea de asociații și parteneriate de interes comunitar, la definirea liniilor generale de dezvoltare în cadrul proiectelor strategice de dezvoltare locală, regională și teritorială, la definirea concretă a planului de acţiune al teritoriului și la realizarea activităţilor de selecție, implementare, monitorizare, instruire şi evaluare a proiectelor din planul integrat de dezvoltare regională.

În corelare cu conceptul de inteligenta artificială, pe baza analizei informațiilor introduse de utilizatori, cu ajutorul platformei INOTICse pot lua deciziile optime în vederea maximizării șanselor de succes.
Aceasta funcţionează ca un sistem de management al proceselor de afaceri şi poate fi conectată cu diferite sisteme, acest lucru evidenţiind utilitatea acesteia şi capabilitatea de adaptare la diferite nevoi din cadrul departamentelor deservite. Cu ajutorul platformei, pot fi supuse unui control riguros informaţiile din cadrul departamentelor/entităţilor structurilor, aceasta oferind nivelul de securitate necesar asupra datelor utilizate precum şi corectitudinea acestora.

Componentele sistemului informatic sunt urmatoarele:
C1. Funcționarea structurilor asociative
C2. Implementarea proiectelor gestionate de structurile asociative
C3. Cooperarea între structuri și parteneriate
C4. Promovarea proiectelor de succes
C5. Business-to-Business (B2B)
C6. Transfer de cunoștințe (e-learning)

C1. Funcționarea structurilor asociative
• Modulul de organizare internă al structurii
Modulul contine informatii despre structura asociatiei (ONG) public - privat. Modulul este structurat astfel:

 •  Submodulul Membri- contine datele de identificare ale membrilor asociatiei:
  •  Publici
  •  Privati
  •  Societatea civila
 •  Submodulul Echipa tehnica- contine datele despre angajatii structurii asociative:
  •  Date de identificare ale angajatilor
  •  Fisele de post pentru fiecare
  •  Rapoarte de activitate lunare
 •  Submodulul Hotarari consiliul director- contine date despre Consiliul director si hotararile luate de acesta
  •  Date de identificare
  •  Hotarari ale CD
 •  Submodulul Hotarari AGA
 •  Submodulul Comitet de selectie- contine date despre Comitetul de selectie al proiectelor
  •  Date de identificare
  •  Rapoarte de selectie
 •  Submodulul Comitet de contestatii - contine date despre Comitetul de contestatii
  •  Date de identificare
  •  Rapoarte contestatie

Facilitati:
Evidentierea structurii asociatiei in scopul mentinerii procentului public-privat pe toata perioada de implementare a strategiei.
Evidentierea documentelor emise de structura asociativa .

• Modulul de dezvoltare a strategiei structurii
Acest modul faciliteaza în mod activ activitatea structurii în ceea ce privește propunerea unor obiective de dezvoltare relevante (pentru zona economică în care aceasta activează) și a unor proiecte care oferă soluții pentru problemele detectate în teritoriu, acestea urmând sa fie integrate în strategia de dezvoltare locală și regională.
În aplicația informatică dezvoltarea strategiei structurii include următoarele aspecte:
o Parteneriatul, ce conține tipul participanților (actorilor) implicați
o Integrarea în strategia teritoriului (locală și regională) a proiectelor,
o Tipul de masura sau/si proiect,
o Aspecte tehnice, care se referă la fezabilitatea tehnică, calendarul, mecanismele de implementare, indicatorii de monitorizare;

Modulul este structurat astfel:
 Submodulul Masuri- contine masurile precizate in strategie care sa rezolve nevoile identificate avand operatiuni eligibile in functie de cele stabilite in Regulamentele europene. Fiecare masura va avea atasate:

 •  Fisa masurii
 •  Ghidul solicitantului
 •  Metodologia de evaluare si selectie
 •  Grila CAE
 •  Grila ETF
 •  Grila selectie

 Submodulul Plan de finantare /masura contine :

 •  suma alocata masurii
 •  suma min si max pe proiect
 •  indicatori

 Submodulul Apeluri de selectie

 

 •  Calendarul lansarii apelurilor
 •  Apelurile cu documentele necesare solicitantului

• Modulul de proiecte
Platforma InoTic permite înregistrarea proiectelor în aplicatia informatica, împreună cu toată documentația necesară derulării lor.
Modulul va oferi următoarele instrumente:

 • Submodulul Solicitari
 • Submodulul Lista proiecte contine date despre proiectele depuse si statusul fiecarui proiect
 •  Inregistrarea on line a cererilor de finantare cu validarile de campuri obligatorii si a documentelor anexa scanate
 • Copletarea automata a listei proiectelor depuse cu datele solicitantului, suma si data depunerii
 • Submodulul Status proiecteva contine urmatoarele instrumente:
 • Proiect in evaluare (data inregistrarii plus 90 zile)
 • Proiect neeligibil-la 90 de zile
 • Proiect selectat-la 90 de zile
 • Proiect contestat- (data contestatie plus 5 zile) –la 90 zile
 • Proiect in contractare (data selectarii plus 6 luni)
 •  Poiect contractat in implementare (data contractare plus 24/36 luni)
 • Proiect cu contract reziliat (se inregistreaza data rezilierii si se muta suma pe submodulul Plan de finantare)

• Modulul de audit intern
Modulul audit intern vizeaza functionarea asociatiei din punct de vedere al implementarii strategiei. Contine urmatoare submodule:

 •  Submodulul Bugetul de functionare vizeaza repartizarea bugetului pe tipuri de activitati. Acesta se coreleaza cu submeniul de cheltuieli
 •  Submodulul Solduri bugete vizeaza soldul bugetului pe tipuri de activitati dupa efectuarea cheltuielilor
 •  Submodulul Grafice de implementare vizeaza calendarul activitatilor pentru implementarea strategiei
 •  Submodulul Cheltuieli vizeaza cheltuielile care se efectueaza pentru activitati

Toata functionarea se realizeaza dupa metodologii emise de finantator simetodologii proprii care formeaza auditul intern.

• Modulul de achiziții interne
Modulul achizitii interne vizeaza achizitiile efectuate de asociatie in scopul functionarii ei.


C2. Implementarea proiectelor gestinonate de structurile asociative
• Modulul de consultanță pentru managementul de proiecte
Are ca scop îndeplinirea următoarele obiective:
o facilitarea cooperării dintre consultanţii şi experţii – ce formează echipa tehnică a structurii asociative – și clienții și partenerii locali, în dezvoltarea cu succes a proiectelor propuse de aceștia;
o colectarea şi analiza de date, statistici și experiențe anterioare semnificative rezultate din implementarea proiectelor şi transmiterea lor către structurile administrative de interes comunitar;
o focalizarea şi stimularea resursele umane şi financiare disponibile din sectorul public, privat, civic şi de voluntariat prin asocierea partenerilor locali în jurul proiectelor colective şi al acţiunilor multisectoriale, pentru a realiza îmbunatăţirea competitivităţii economice regionale;
o consolidarea dialogului şi a cooperării între diferiţi asociați și colaboratori locali, care, adesea, au puţină experienţă de colaborare, prin atenuarea posibililor conflicte şi prin generarea de soluţii negociate prin discuţii și consultări (ce pot fi sugerate și planificate cu ușurință prin intermediul platformei InoTic);
o planificarea, organizarea şi desfăşurarea de training-uri, seminarii sau întâlniri de afaceri în domeniul managementului şi al implementării proiectelor;
o orice alte activităţi considerate necesare, care vizează implementarea cu succes a planurilor de dezvoltare locală și regională.
• Modulul consiliere în achiziții
Permite punerea la dispozitia solicitantilor a manualelor de procedura si a formularelor tipizate specific fiecarui tip de achizitie.
Urmareste realizarea in timp a achizitiilor beneficiarilor.


C3. Cooperarea între structuri și parteneriate

• Modulul de cooperare între parteneriate
Scopul acestui modul este acela de a:

 •  Încuraja structurile și comunitățile locale sa dezvolte abordări integrate de tipul „de jos în sus”, în împrejurări în care este necesar să se răspundă provocarilor teritoriale și locale care impun schimbari de natură structurală;
 • Consolida capacitatea comunității de a participa în proiecte de interes comunitar și de a stimula inovarea (inclusiv inovarea socială), spiritul antreprenorial și capacitatea de schimbare, prin încurajarea dezvoltării și descoperirii potențialului neexploatat din cadrul comunităților și a teritoriilor;
 • Promova creșterea economică a comunității prin mărirea gradului de participare a actorilor locali în cadrul comunităților și consolidarea sentimentului de implicare prin eficientizarea politicilor dezvoltatoare promovate de UE;
 • Identificarea tematicilor similare din alte teritorii si realizarea de parteneriate intre asociatii de acelasi tip (GAL) in scopul transmiterii de bune practice si cresterea valorii adaugate a proiectelor implementate

C4. Promovarea proiectelor de succes

• Modulul de proiecte programate (Programmatic projects)
Implementează un concept inovator de ultimă oră care presupune programarea tuturor componentelor proiectelor – cu finanțare europeană și nu numai – prinșablonarea categoriilor de proiecte, realizarea de algoritmi cu inteligenta artificială pentru interdependența si condiționarea informațională a întregului proces de pregătire și implementare a proiectelor.

Acești algoritmi specializați experți vor putea gestiona informații legate de următoarele aspecte:

 •  Etapele și pașii necesari în implementare;
 • Indicatorii (economici, sociali și de dezvoltare umană) specifici urmăriți;
 • Legislația care guvernează domeniul de activitate aferent proiectului;
 • Legislația care guvernează beneficiarul proiectului;
 • Previziuni financiare necesare în partea de început;
 • Avizele și acordurile necesare de realizare și funcționare;
 • Dosarele și documentele aferente fiecărei etape și fiecărui pas.

Avantajele majore ale modulului de proiecte programate sunt:

 •  Viteza de multiplicare a proiectelor personalizate;
 •  Corectitudinea și corelarea informațiilor;
 •  Adaptabilitate și flexibilitate în dimensionarea modulară și previzionarea rezultatelor proiectului;
 •  Claritatea, până la cel mai mic detaliu, a întregului proces și a părților aferente implementării;
 •  Condiționările legislative sunt încorporate în mod automat în platformă;
 •  Replicarea cu ușurință a proiectelor dintr-o categorie de proiecte;
 •  Rata superioară de succes;
 •  Capturarea cunoștințelor – în dezvoltarea de proiecte de succes – deținute de personalul expert (ce deține o cunoaștere profundă și o experiență vastă în implementarea de proiecte) al structurilor asociative într-o platformă informatică specializată în domeniul implementării etapelor de derulare a proiectelor, oferă o metodă flexibilă pentru combaterea incertitudinii și maximizarea șansei de reușită;
 •  Managementul proiectului online sau cu dispozitive mobile inteligente;
 •  Accesul permanent și online la documentele și dosarele proiectului.

• Modulul de etapizare a acțiunilor de dezvoltare locală
Implementează o manieră etapizată de abordare a dezvoltării regionale în interiorul structurii asociative prin oferirea spre utilizator, în cadrul aplicației, a următorilor pași sau stadii:
1. Definirea unui teritoriu de aplicare a strategiei de dezvoltare locală pe baza criteriilor stabilite la nivel european (cum ar fi: numărul de locuitori, suprafața teritorială sau existența unor probleme comune, etc) și pe baza necesităților practice identificate la nivelul entităților publice și private regionale ce activează în zonă.

2. Modulul faciliteaza constituirea structurilor asociative comunitare prin înregistrarea acestora în sistem și încurajarea dialogului și cooperării între reprezentanții următoarelor entități:
2.1 Instituții publice – Cum ar fi cele de administratie publică la nivel local și judetean, primarii, consilii locale, județene, etc precum și instituții prestatoare de servicii publice de transport, servicii sociale și de sănătate, școli, universități etc.
2.2 Instituții private – Ce acționează în sectorul comercial, cum ar fi societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată, etc; entități din sectorul financiar - bănci, instituții de credit, etc; reprezentanți ai sectorului agricol – cooperative agricole, asociații sau grupuri de producători, etc; reprezentanți ai sectorului industrial – organizații de întreprinzători dintr-un domeniu specific de activitate; societăți prestatoare de servicii comunitare – servicii culturale, servicii de radio și televiziune, servicii non-culturale comunitare, etc.
2.3 Membri ai societății civile –organizații tip non-profit, fundații, federații, asociații culturale, sociale și religioase;
2.4 Persoane fizice – persoane fizice și grupuri de persoane neafiliate sau neînregistrate oficial.

3. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală se va fundamenta pe datele și baza de cunoștințe înregistrată detaliat în programul informatic, ce va prezenta utilizatorului posibilitatea secvențierii etapelor ce trebuiesc parcurse de structurile asociative de interes local. În acest sens, platforma InoTic ofera consultanților autorizați posibilitatea de a face pas cu pas:
o Evaluarea situației inițiale și analiza nevoilor și potențialului zonei;
o Stabilirea obiectivelor stabilite pentru implementarea planului de dezvoltare locală și regională;
o Acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite prin promovarea proiectelor prioritare ce au cea mai mare șansă de succes;
o Complementaritatea între diferitele programe de dezvoltare va fi încorporată în platformă și va asigura integrarea diverselor strategii într-un mediu integrat virtual online.

4. Implementarea și monitorizarea proiectelor care răspund obiectivelor stabilite și asumate prin strategia de dezvoltare locală si regională se realizeaa prin intemediul facilităților de gestionare de proiecte (project management) oferite de platforma InoTic. Proiectele se selecționeaza pe bază de criterii integrative încorporate în aplicația informatică și se implementeaza sub administrarea structurilor asociative de interes comunitar.


C5. B2B – Business-to-Business
Acest modul permite utilizarea integrată și eficientă a infrastructurii existente, deținută de diferite afaceri și companii din regiunea unde activează structura asociativă, precum și a fondurilor, în vederea punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală.

În ceea ce privește componenta de dezvoltare a relațiilor între afaceri (business-to-business sau B2B), modulul faciliteaza interacțiunile, tranzacțiile și comunicările online între firmele și companiile – ce fac parte din lanțul de afaceri al regiunii socio-economice administrate de structurile asociative de interes comunitar – interesate în posibilitatea colaborării în cadrul proiectelor de dezvoltare și de investiții regionale. Software-ul de integrare B2B este o parte componentă a platformei ce permite companiilor să-și gestioneze imaginea publică prin oferirea posibilității promovării (în cadrul platformei InoTic) serviciilor și produselor pe care acestea le oferă, integrarea și automatizarea proceselor de afaceri cu principalii lor clienți și furnizori, crearea de parteneriate și conlucrare business-to-business intr-un mediu web ce permite conlucrarea între afaceri și schimbul rapid de informații, idei și cunoștințe specifice mediului de afaceri.


C6. Transfer de cunoștințe (e-learning)
• Modulul de transfer de cunoaștere prin documentații și tutoriale
Modulul își propune crearea unei secțiuni unde utilizatorii platformei vor avea acces la:
- informații,
- manuale tehnice și de utilizare a platformei cât și a aplicațiilor pe care le vor utiliza.
- la imagini și înregistrări video care vor face ca procesul de învățare să fie unul simplu și autodidact, și care, nu în ultimul rând, să fie o formă eficace de reducere a costurilor.

Structura platformei este reprezentată de module care realizează legătura între dimensiunea operaţională a proiectelor de dezvoltare şi a celei de management, oferind acces la informaţii în timp real pentru a asigura eficienţa în cadrul proceselor de management al strategiei de dezvoltare. Aceste module sunt:

 •  Fluxul contractelor;
 •  Gestiunea financiară;
 •  Contabilitatea activelor;
 •  Managementul implementării proiectelor de dezvoltare locală și regională;
 •  Realizarea și managementul componentelor proiectelor;
 •  Managementul avizelor, acordurilor, autorizațiilor;
 •  Managementul proceselor (BPM);
 •  Fluxurile de documente;
 •  Gestiunea resurselor umane;
 •  Documentatie și specializare prin tutoriale;
 •  Recrutare de personal calificat (tip site de recrutare);
 •  Gestiunea entităților;
 •  Managementul de business (e-commerce);
 •  Administrarea nomenclatoarelor;
 •  Instrumente colaborative;
 •  Suportul tehnic.

Informaţiile din fiecare modul vor fi structurate pe nivele de acces, în funcţie de categoriile de entităţi care utilizează platforma, astfel: entitatea care administrează platforma (nivel 1), entitatea care manageriază implementarea proiectelor (nivel 2), entitatea care gestionează componentele proiectelor de dezvoltare (nivel 3) şi entitatea care furnizează produse/prestează servicii/oferă expertiză pentru realizarea proiectelor de dezvoltare locală și regională (nivel 4).

Accesul în platformă se poate face accesând link-ul de mai jos:

http://e-gal.ro/ la secțiunea LOGIN.

Iulie 2019

Vizualizat: 1212 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Costel Vînătoru: ”Cultura plantelor nu e o meserie. Este o MISIUNE!” | podcast agroSTORY #12

Costel Vînătoru: ”Cultura plantelor nu e o meserie. Este o MISIUNE!” | podcast agroSTORY #12

Este convins că destinul în viață i-a fost hărăzit de mic, încă din momentul în care a primit Sfânta Taină a Botezului. Toate deciziile au urmat aproape firesc, transformând copilul născut și crescut în zona de munte a Buzăului, într-unul dintre cei mai de seamă specialiști în legumicultură pe care îi are România, fiind de peste 36 de ani angrenat în activitatea de cercetare horticolă.

Este Costel Vînătoru, directorul Băncii de Gene şi Resurse Vegetale Buzău și ne împărtășește la #agroSTORY bucuria, dar și greutățile inerente ale pașilor făcuți în viață pentru a se împlini profesional și spiritual. Totul în jurul plantelor!

Vrei să afli toată povestea? Urmărește integral podcastul #agroSTORY: VINERI, 17 martie 2023, de la ora 19.00, pe canalul de youtube “revista Ferma”!

Cu Nicoleta Dragomir și Costel Vînătoru la o discuţie ALTFEL despre AGRICULTURĂ, PLANTE şi VIAŢĂ!

Mulțumim sponsorului BUSINESS AGRO CONSULTING din Girov, jud. Neamț!

Ionuț Cioranu și-a început studiile cu... Dreptul! Apoi a fugit la Zootehnie! | agroSTORY #11 Elena Mateescu ține pasul cu vremea! Ce vești aduce pentru fermierii români? | podcast agroSTORY #10 Mădălina și Raul, tinerii care au adus dronele agricole din viitor, în prezent! | agroSTORY #9
Preţul îngrăşămintelor

Preţul îngrăşămintelor a crescut, ce veţi face?