Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Publicat: 15 iunie 2009 - 18:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Măsura 322 se încadrează în Axa  III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiective:

Click pe poza pentru galerie!

a. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural;
b. Îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală;
c. Creşterea numărului de sate renovate;
d. Creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural sprijinite.

Pentru renovarea şi dezvoltarea satelor sunt disponibile peste 1,54 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.


Contribuţia publică aferentă Măsurii 322 este de:

- 1.546.087.425 euro (1,54 miliarde de euro) din care:

 • contribuţia Guvernului României de la bugetul central de stat – 20%
 • contribuţia Uniunii Europene – 80%

Costul total, alcătuit din contribuţia publică şi contribuţia privată este de 1.579.217.870 euro.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 322 sunt:

 • Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată;
 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe comune înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);
 • ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult definite conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 • Persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.

Menţionarea că Autorităţile Locale, sau ADI-urile pot solicita fonduri FEADR prin operatorii regionali, nu implică eligibilitatea operatorilor regionali ca şi beneficiari, ci doar se menţionează cazurile în care operatorul regional respectiv, administrează deja o parte a reţelelor de apă/apă uzată în judetul respectiv şi poate prelua gestiunea şi mentenanţa investiţiilor în infrastructura de apă/apă uzată realizate prin această măsură.

Atentie!
Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi si Administratorul public pentru Comune si Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, in conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare).

Finanţarea unui proiect depus în cadrul Măsurii 322 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;
b) beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate, pentru FEADR, din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
c) beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.


Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

1. Proiectul trebuie să fie realizat în spaţiul rural conform definiţiei din PNDR iar beneficiarul se identifică într-una din categoriile de beneficiari definite;
2. Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau naţionale;
3. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei;
4. Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei;
5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apă) şi legislaţia în vigoare cu privire la normele de siguranţă în transport / energie;
6. Proiectele de investiţii îninfrastructura de apă/apă uzată vor trebui să prezinte fie un aviz tehnico-economic din partea operatorului regional acolo unde acesta există, fie un aviz din partea consiliului judeţean prin care se dovedeşte şi conformitatea proiectului cu strategia regională/judeţeană de apă/apă uzată, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regăseşte în situaţiile mai sus menţionate, proiectul va fi însoţit de angajamentul autorităţilor locale de a asigura gestionarea şi mentenanţa investiţiei;

Important!
Spaţiul rural eligibil în accepţiunea Axei 3 şi implicit a acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor ca unităţi administrativ teritoriale împreună cu satele componente. Satele aparţinătoare de oraşe şi zonele periurbane nu sunt eligibile.

Necesitatea si oportunitatea proiectelor depuse de Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare se va demonstra si prin realizarea scopului unitar al comunelor componente ADI- ului, al obiectivului comun si interdependent al actiunii propuse, complementaritatea actiunilor implementate in comunele respective

Important!
În cazul în care o comună este beneficiară, în cadrul acestei măsuri, a unui proiect prin ADI-ul din care face parte, aceasta poate aplica în acelaşi timp şi pentru un alt proiect de investiţii. Beneficiarii pot aplica pentru unul sau mai multe proiecte integrate, pe întreaga perioadă de programare (2007-2013), însă depunerea unui alt proiect FEADR este condiţionată de finalizarea proiectului început anterior.

Atenţie!
Pentru investitiile in infrastructura de apă/apă uzată finanţate prin FEADR, care vizează doar una din cele două componente ale sistemului de apă/apă uzată, pe acelaşi troson, iar cealaltă componentă se află în execuţie, este necesar pentru a deveni eligibile, ca investiţia începută să fie finalizată şi să dispună de aviz de funcţionare

7. Investiţia să respecte Planul Urbanistic General;
8. Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică locală (a se vedea Anexa 16 – Lista elementelor caracteristice ale tipologiilor arhitecturii specifice locale);
9. Orice beneficiar al acestei măsuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale (vezi definitie din cap. 4.3 – dictionar) pe întreaga perioadă de programare (2007- 2013);

Atenţie!
În contextul criteriului de eligibilitate numărul 9, “a aplica” înseamă “a primi finanţare”.

10. Pentru investiţiile în infrastructura fizică de bază, beneficiarii trebuie să prezinte lista cu semnături ale locuitorilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei şi angajamentul de racordare din surse proprii la reţeaua de apă/canalizare/gaze/energie electrică sau acordul privind plata colectării deşeurilor;
11. Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa investiţiei.


Tipuri de servicii/ acţiuni sprijinite

Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea acelor cheltuieli eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.
Fondurile nerambursabile, pe Măsura 322, vor fi acordate beneficiarilor eligibili conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

A. Pentru crearea şi modernizarea infrastructurii fizice de bază:

a. Înfiinţarea de drumuri noi, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local (drumuri comunale, vicinale şi străzi din interiorul comunei) ce aparţin proprietăţii publice a unităţii administrative (comuna) pe teritoriul căreia se află, aşa cum sunt definite şi clasificate în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;

Important!
Pentru investiţiile care vizează înfiinţarea de drumuri noi, este necesar ca la depunerea cererii de finanţare, Autorităţile Locale (comunele) sau ADI-ul să prezinte inventarul domeniului public al primăriei/primăriilor, în care sunt marcate terenurile pe care urmează să se realizeze investiţia, iar la ultima cerere de plată trebuie să prezinte inventarul domeniului public al primăriei/primăriilor, republicat în Monitorul Oficial în care este inclus şi drumul realizat prin proiect. Înainte de a veni la ultima cerere de plată, drumul trebuie să fie clasificat ca drum public şi să fie inclus în proprietatea publică a beneficiarului.
Nu se admit spre finanţare proiecte care prevăd ca soluţie tehnică, realizarea de drumuri impietruite cu impermeabilizare

b. Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e);
c. Prima înfiinţare, extinderea şi îmbunătăţirea reţelei publice de apă uzată (canalizare, staţii de epurare) pentru localităţile rurale având sub 10.000 populaţie echivalentă (p.e.);

Important!
Proiectele trebuie să prevadă, prin soluţia tehnică dată de proiectant, posibilitatea de racordare/branşare a consumatorilor. Cheltuielile privind branşarea consumatorilor la reţelele de utilităţi nu sunt eligibile.
Tariful pentru furnizarea serviciului care face obiectul investiţiei nu se va modifica faţă de cel prezentat în Lista de adeziuni (vezi document justificativ), decât în condiţiile legii, iar veniturile din exploatarea tuturor investiţiilor în infrastructura fizică de bază, vor contribui la asigurarea mentenanţei investiţiilor.

Atenţie!
Proiectele de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi în infrastructura de apă uzată sunt considerate integrate (vezi definiţie din cap. 4.3 – dicţionar).

d. Prima înfiinţare şi extindere a reţelei publice de joasă tensiune şi/sau a reţelei publice de iluminat;
e. Prima înfiinţare şi extinderea reţelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localităţi rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reţea;
f. Investiţii în staţii de transfer pentru deşeuri şi dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor.


B. Pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală:

a. Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport - inclusiv sali de sport, piste de biciclete etc);
b. Renovarea clădirilor publice (ex. primării) şi amenajări de parcări, pieţe, spaţii pentru organizarea de târguri etc.); Este permisă doar renovarea clădirilor publice, nu este permisă extinderea pe orizontală sau pe verticală a acestora.
c. Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componentă a unui proiect integrat (în situaţia în care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice);
d. Prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii (creşe conform legii 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea si functionarea creşelor şi alte centre de asigurare a serviciilor sociale conform OG 68/2003 privind serviciile sociale), bătrâni şi persoane cu nevoi speciale (conform OG 68/2003 privind serviciile sociale );
e. Investiţii în construcţia de grădiniţe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora;

Important!
Prima înfiinţare a infrastructurii aferente serviciilor sociale se referă la crearea acestei infrastructuri acolo unde nu există în localitatea (satul) respectivă; dotarea este eligibilă doar ca acţiune dependentă de crearea infrastructurii; Construirea de gradiniţe noi este posibilă şi în cazurile în care în localitatea respectivă mai functionează o gradiniţă, dar nu este posibilă extinderea celei existente.

Atenţie!
În situaţia în care o grădiniţă existentă nu mai poate fi reabilitată, dovedită printr-o expertiză de specialitate (tehnico-economică), este considerată eligibilă construirea unei noi gradiniţe şi se consideră investiţie nouă. Cheltuielile cu demolarea clădirii existente sunt eligibile.

f. Achiziţionarea de microbuze care să asigure transportul public pentru comunitatea locală în zonele unde o astfel de investiţie nu este atractivă pentru companiile private dar care este indispensabilă pentru comunitate şi vine în sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staţii de autobuz;
g. Achiziţionarea de utilaje şi echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreţinere spaţii verzi etc.) dacă fac parte din investiţia iniţială pentru înfiinţarea serviciului;

Atenţie!
Aceste utilaje si echipamente sunt eligibile, daca fac parte din infiintarea serviciului (serviciu pentru deszapezire, infiintare pompieri etc.). Daca serviciul exista (ca si activitate in cadrul primariei), dar nu este dotat, se pot finanta dotarile, dar utilajele trebuie sa fie dimensionate si corelate cu suprafata pentru care vor fi folosite.

În cazul acestor achiziţii, solicitantul va prezenta în MJ/SF situaţia actuală, modalităţile de rezolvare a problemei. La verificarea pe teren, experţii APDRP vor verifica Fişele de inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.

h. Investiţii de renovare, modernizarea (a se vedea definiţia modernizării din capitolul 4.3 „Dicţionar”) şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale5, inclusiv prima achiziţie de cărţi, materiale audio, achiziţionarea de costume populare şi instrumente muzicale tradiţionale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componentă a proiectului (ex.activităţi ale grupurilor sau ansamblurilor folclorice). De asemenea, vor fi susţinute cheltuielile cu achiziţionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare şi montaj.

Atenţie!
Dotarea aşezămintelor culturale poate fi facută şi independent de intervenţia asupra clădirilor. Excepţie fac acele aşezăminte culturale (cămine culturale) care au primit sau sunt în curs de finanţare prin „Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007.


C. Pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural:

a. Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural grupa B şi natural din spaţiul rural (peşteri, arbori seculari, cascade etc.);
b. Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaţiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziţia comunităţii;
c. Achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural (ex. vitrine, postamente, sisteme de alarmă etc.).

Important!
Studiile privind patrimoniul cultural vor fi realizate numai de către persoane atestate în domeniu.
Necesitatea realizarii proiectului va fi demonstrată şi prin prezentarea unui contract/angajament cu primaria, şcoala, caminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea moştenirii culturale a comunei.

Costurile generale legate de întocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate/ memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe, sunt eligibile în limita a:

- maxim 10% din valoarea eligibilă a proiectului, în cazul în care proiectul prevede construcţii;
- maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului, în cazul în care proiectul nu prevede construcţii.

In cazul in care Studiul de Fezabilitate a fost intocmit si finantat din alte fonduri comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a HG28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, costurile reprezentand actualizarea Studiilor de Fezabilitate nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, dar mai
putin costul intocmirii SF-ului.


Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

Atentie!
Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile cât şi partea de investiţie realizată prin cheltuielile neeligibile.

Prin Măsura 322 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

1. Cumpărarea de teren şi/sau de imobile;
2. Impozite şi taxe fiscale;
3. Costuri operaţionale inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;
4. Comisioane bancare, costurile garanţiilor, cheltuieli de înfiinţare şi cheltuieli similare;
5. Achiziţionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepţia celor care au ca obiectiv obţinerea caracterului tradiţional autentic;
6. TVA, cu excepţia TVA-ului nedeductibil, în cazul în care este în mod real şi definitivsuportat de către beneficiari, alţii decât persoanele scutite de plata impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
7. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
8. Contribuţia în natură;
9. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;
10. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, aplanurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;
11. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
12. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal;
13. Achiziţia de mijloace de transport rutier de mărfuri pentru a presta servicii de transport în numele terţilor;
14. Proiectele de utilitate publică care nu respectă normele privind calitatea în construcţiişi nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
15. Investiţii care fac obiectul Măsurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la fermă şi cele de exploataţie forestieră);

De asemenea, sunt neeligibile investiţiile care fac obiectul altor programe cu finanţare comunitară sau naţională după cum urmează:

16. Investiţiile privind infrastructura de apă/apă uzată pentru localităţile rurale care intră sub incidenţa proiectelor regionale finanţate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor Regionale;
17. Drumurile judeţene, naţionale şi reţeaua TEN-T;
18. Renovarea şi construcţia de şcoli, dispensare şi spitale;
19. Investiţiile în obiective de patrimoniu cultural UNESCO şi naţional;
20. Construcţia de aşezăminte culturale noi.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.


Criteriile de selecţie ale proiectului

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară;
2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat – vezi link www.apdrp.ro - Anexa 11;

Atentie!
Pentru comunele nou înfiinţate care nu se regăsesc în Anexa 11, rata de sărăcie la care acestea se vor raporta este rata de sărăcie aferentă comunelor din care s-au desprins.

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană7
4. Proiecte integrate de investiţii;

Atenţie!
Pentru proiectele integrate ce presupun construcţii, se solicită ca pentru fiecare componentă în parte, să se prezinte certificatele de urbanism, eliberate de către autorităţile competente.

5. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile rurale între 2.000 – 10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS Mediu – vezi link www.apdrp.ro - Anexa 7;
6. Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale);
7. Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă – vezi link www.apdrp.ro - Anexa 9 sau Avizul eliberat de Apele Române.
8. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei - vezi link www.apdrp.ro - Anexa 12 sau Buletinul de analiză a apei emis de un laborator acreditat.
9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială - acest criteriu se va puncta în cazul în care investiţia vizează doar prima înfiinţare şi dotarea infrastructurii aferentă serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni şi persoane cu nevoi speciale.
10. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie mai sus menţionate, iar sistemul de punctare este urmatorul:

1. Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similară. - 10 puncte

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanţată o investiţie similară în aceeaşi localitate (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiţie similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenţa sa, aceasta comună nu primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj numai dacă toate comunele în care se realizează investiţia nu au mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiţii similare).
Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.
Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea majoritară a proiectului.

2. Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: - maxim 15 puncte

- localităţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) - 15 puncte
- localităţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) - 10 puncte
- localităţi cu grad de sărăcie scăzut (rata sărăcie <40%) - 5 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localităţile rurale cu grad ridicat de sărăcie, lista ce este anexă la Ghidul Solicitantului.

Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Lista localităţilor din regiunile cu grad de sărăcie ridicat, punctajul fiind stabilit funcţie de procentul gradului de sărăcie cu care este înregistrată localitatea respectivă (în cazul unei comune nou înfiinţate se va lua în considerare gradul de sărăcie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune desprinsă dintr-un oraş, aceasta nu va fi punctată; în cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenţa A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie cel mai ridicat dacă comuna respectivă este beneficiară a componentei majoritare din proiect).

Orice alte argumente nu sunt luate în considerare;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. - 5 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul prezintă o adresă de la Consiliul Judeţean/ Agenţia de Dezvoltare Regională sau Investiţia se regăseşte în scopul şi obiectivele înfiinţării ADI-ului respectiv (dacă este cazul).
Se acordă punctaj numai dacă există, anexată, o Adresă emisă de Consiliul Judeţean/Agenţia de Dezvoltare Regională care să confirme că investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală, judeţeană sau regională;

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

4. Proiecte integrate de investiţii - 5 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj numai dacă proiectele conţin o componentă principală şi una sau mai multe componente secundare, a căror valoare, cumulată, reprezintă minimum 10 % din valoarea totală eligibilă a proiectului integrat (în cazul A.D.I. componenta majoritară trebuie să deservească total sau parţial populaţia din minim două comune din cadrul A.D.I.-ului). În cazul investiţiilor în infrastructura de bază, aceasta trebuie să asigure legătura dintre minim două dintre comunele în care se realizează investiţia respectivă sau să deservească, printr-o investiţie comună, acele localităţi rurale unde se realizează investiţia).

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar.

5. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS Mediu - 10 puncte

Se acordă punctaj numai dacă proiectul îndeplineşte 4 condiţii simultane:
- să fie proiect pentru apă/apă uzată (investiţia propusă trebuie să vizeze realizarea unui sistem funcţional de apă/apă uzată),
- să se implementeze în localităţi cu minimum 2.000 locuitori persoane echivalente şi maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul A.D.I., numărul de locuitori persoane echivalente va fi, cumulat, între 2.000-10.000 pentru localităţile din A.D.I. în care se realizează investiţia);
- Comuna/grupul de comune să fie identificat/ă în Master Planul Regional/Planul de implementare Judeţean aprobat, iar acolo unde acestea nu sunt aprobate se va prezenta adeverinţa eliberată de Consiliul Judeţean care să ateste că investiţia se înscrie într-o strategie judeţeană de dezvoltare ;
- proiectul să nu fie finanţat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., fiecare dintre comunele componente în care se realizează investiţia, nu trebuie să beneficieze de finanţare prin programul POS MEDIU ).

Precizare:
În cazul comunelor nou înfiinţate, acestea trebuie să îndeplinească cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al POS Mediu oferă informaţii referitoare la populaţia echivalentă a acestor comune.

6. Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale) - 10 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj numai dacă prin S.F. (piese scrise şi desenate) se demonstrează intersectarea drumului propus a fi modernizat, reabilitat etc. cu un drum judeţean, naţional etc.

7. Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă - 10 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate.

Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de alimentare cu apă şi localitatea în care se va implementa proiectul se regăseşte în Lista localităţilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezintă un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficienţa apei în zonă (în cazul A.D.I. cel puţin una din comune în care se realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie să se regăsească în Lista localităţilor cu indice de ariditate ridicat sau cel puţin una din localităţile în care se realizează investiţia prezintă, anexat proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifică insuficienţa apei în localitate).

8. Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei. - 5 puncte

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. Se acordă punctaj numai dacă proiectul este pentru reţea de apă/apă uzată şi comuna în care se va realiza investiţia se regăseşte în Lista zonelor vulnerabile la nitraţi sau proiectul are anexat un Aviz însoţit de Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate (în cazul A.D.I. cel puţin una din localităţile în care se realizează investiţia de apă/apă uzată trebuie să se regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitraţi sau cel puţin una din localităţile în care se realizează investiţia, prezintă un Aviz însoţit de Buletin de analiză eliberat de un laborator acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în localitate

9. Proiecte de investiţii în infrastructura socială - 15 puncte maxim

- realizate de către ONG uri şi unităţi de cult - 15 puncte

- realizate de comune şi A.D.I.-uri - 10 puncte

Se acordă punctaj, în funcţie de categoria de beneficiar, numai dacă prin proiect se prevede prima înfiinţare şi dotare a centrelor de îngrijire copii (creşe, grădiniţe, asistenţă după programul şcolar, tip „after school”), centre îngrijire bătrâni şi persoane cu nevoi speciale

Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine culturale .

10. Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura tradiţională, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare festivaluri cu specific local etc). - 15 puncte maxim

- realizate de către ONG uri, unităţi de cult, persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal constituite) realizate de către comune şi A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate. - 15 puncte

Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute investiţii directe în: - 10 puncte

- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale (cu excepţia căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanţare prin „Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale dacă acestea adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( muzică, dans, teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradiţională );

- târguri, festivaluri, pieţe tradiţionare şi alte manifestări tradiţionale locale;

- restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectură laică {construcţii, statui, situri arheologice etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.});

- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia în care acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate la nivel naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la proiect, în funcţie de importanţa elementului cadrului natural, aviz din partea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau Hotărâre a Consiliului Judeţean sau Hotărâre a Consiliului Local.

- realizate de către ONG uri, unităţi de cult, persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal constituite) realizate de către comune şi A.D.I.-uri
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute investiţii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale (cu excepţia căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanţare prin „Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale dacă acestea adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( muzică, dans, teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradiţională );
- târguri, festivaluri, pieţe tradiţionare şi alte manifestări tradiţionale locale;
- restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectură laică {construcţii, statui, situri arheologice etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia în care acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate la nivel naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la proiect, în funcţie de importanţa elementului cadrului natural, aviz din partea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau Hotărâre a Consiliului Judeţean sau Hotărâre a Consiliului Local.

- realizate de către ONG uri, unităţi de cult, persoane fizice şi juridice (exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal constituite) realizate de către comune şi A.D.I.-uri
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în Studiul de Fezabilitate.
Se acordă punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai dacă sunt prevăzute investiţii directe în:
- renovarea, modernizarea, extinderea şi/sau dotarea căminelor culturale (cu excepţia căminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finanţare prin „Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale dacă acestea adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( muzică, dans, teatru, pictură, sculptură, artă manufacturieră tradiţională );
- târguri, festivaluri, pieţe tradiţionare şi alte manifestări tradiţionale locale;
- restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B (arhitectură laică {construcţii, statui, situri arheologice etc}, arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.});
- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, peşteri, arbori şi arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate în Listele întocmite la nivel naţional. În situaţia în care acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate la nivel naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se anexează la proiect, în funcţie de importanţa elementului cadrului natural, aviz din partea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului sau Hotărâre a Consiliului Judeţean sau Hotărâre a Consiliului Local.

TOTAL - 100 PUNCTE


În înţelesul fişei Măsurii 322, localitate rurală = comuna cu toate satele componente. Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atat la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.

În caz că, la verificarea cererilor de plată, sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.


Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Important!
Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale - comunele - şi asociaţiile acestora se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică.
Pentru celelalte categorii de solicitanţi procentul de cofinanţare se stabileşte în baza Modelului de determinare a procentului sprijinului public nerambursabil (vezi Anexa 4.2).

Sprijinul public (comunitar şi naţional) acordat în cadrul

Măsurii 322 va fi:

a) 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de profit, dar valoarea totală eligibilă a proiectului nu va depăşi:

 • 1 milion Euro/proiect individual în cazul unui proiect de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
 • 3 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect individual de investiţii în infrastructura de bază al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
 • 2,5 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este un Consiliu Local;
 • 6 milioane Euro/proiect în cazul unui proiect integrat al cărui beneficiar este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară;
 • 500.000 Euro/proiect individual pentru celelalte tipuri de acţiuni vizate de această măsură, altele decât cele mai sus menţionate.
b) de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depăşi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioadă de minimum 3 ani fiscali conform regulii „de minimis" stipulată în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 322 este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. Verificarea respectării intensităţii maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului de finanţare de către APDRP.


ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU „RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ŞI POPULAŢIA RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE”

Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încat să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.
Formularul standard al cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.apdrp.ro

Atenţie!
Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în alta ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Atenţie!
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (în baza Regulamentului (CE) nr. 1974/ 2006 al Comisiei, Art.56) pentru demararea proiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea casuţei corespunzatoare în Cererea de finanţare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii
Dosarului cererii de finanţare, nu mai poate opta pentru obţinerea avansului ulterior.

NOTA
Este necesar să se respecte formatul standard al anexei „Indicatori de monitorizare” care face parte integrantă din Cererea de Finantare, precum şi continutul acesteia. Se vor completa numai indicatorii solicitaţi (nu se vor adauga alte categorii de indicatori care nu sunt inclusi în tabelul prezentat).
Completarea tuturor indicatorilor solicitati în conformitate cu cele prezentate în Cererea de Finanţare este obligatorie.


Depunerea dosarului cererii de finanţare

Cererile de finanţare, odată finalizate, se multiplică în două exemplare de către solicitant. Originalul şi o copie a cererii de finanţare, împreuna cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Oficiul Judeţean pe raza căruia investiţia este predominantă din punct de vedere valoric.

Dosarele Cererilor de finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de finanţare sau de către un împuternicit, prin procura legalizată (în original) al responsabilului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE” , împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului.


Verificarea dosarului cererii de finanţare de catre APDRP

A. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare” .

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare:

- dacă este corect completată;

- prezentată atât în format tiparit cât şi în format electronic;

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul)

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.

Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi), pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau să i se explice cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunostinţă prin semnatură fişa de verificare a conformităţii.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

După verificare pot exista două variante:

 • Cererea de finanţare este declarată neconformă;
 • Cererea de finanţare este declarată conformă;

Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la urmatoarea etapă de verificare.

B. Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către:

- OJPDRP pentru cererile de finanţare care conţin proiecte ale beneficiarilor privaţi fără lucrări de construcţii-montaj;
- CRPDRP pentru cererile de finanţare care conţin proiecte ale beneficiarilor privaţi cu lucrări de construcţii-montaj şi pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici;
- APDRP - nivel central - pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:

- verificarea eligibilităţii solicitantului;
- verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate; Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

Atenţie!
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a cere documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar.

C. Verificarea în teren a cererilor de finanţare

Verificarea pe teren se realizează de către:

OJPDRP – pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii privaţi; CRPDRP – pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici; APDRP – nivel central - pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.

Scopul verificării pe teren este de a verifica datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.

În urma acestor verificări pot exista două situaţii:
 • proiectul este neeligibil;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.

Selecţia proiectelor

Măsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a măsurii, aferentă anului 2008 este de 618.434.970 Euro.
Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, a stabilit, înaintea lansării depunerii de proiecte, sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.5), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

APDRP va puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj stabilit şi va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut şi o va transmite Comitetului de Selecţie.

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management şi are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a face propuneri către Autoritatea de Management pentru finanţarea proiectelor pe baza listei primite de la APDRP, după cum urmează:
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii 322 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management;
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii 322 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat şi realizează selecţia în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de sectorul prioritar (componenta dominantă a proiectului ca şi valoare financiară), în următoarea ordine:
1. infrastructura de apă;

2. infrastructura de drum;

3. alimentare cu energie electrică;

4. altele.

În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea finală se va face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate. Pentru această măsură nu exista un prag minim de punctaj.

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management. Acest raport va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul 2008, în cazul în care mai rămân proiecte fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere.

Iar în cazul în care valoarea anuală alocată pentru o măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor depuse şi finanţarea lor.

Prevederi privind restituirea proiectelor neselectate, reportarea fondurilor si respectiv solutionarea contestatiilor sunt stipulate in cadrul Ordinului MADR 598/22.09.2008


Contractarea fondurilor

După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, APDRP notifică Beneficiarul privind Decizia de Selecţie.

În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării Beneficiarul trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de care aparţine, pentru semnarea contractului de finanţare (se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 5 la prezentul ghid) vezi link www.apdrp.ro.

În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termenul din Notificare şi nici nu anunţă APDRP, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar.

Atenţie!
Durata maximă de execuţie a Contractului de finanţare este de 3 ani, pentru proiecte care prevăd construcţii-montaj şi este de maxim 2 ani pentru proiecte care prevăd investiţii în achiziţii simple fară leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii.

În condiţiile nerespectării duratei maxime de execuţie a Contractului de Finanţare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% din valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului, pe care o achită înainte de a i se aproba modificarea duratei de execuţie.

Beneficiarul poate efectua modificări bugetare dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului şi modificarea se limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului între capitole bugetare de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului.

Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general şi devizul pe obiecte refăcut, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fară a fi necesară încheirea unui act adiţional la contractul de finanţare.

Precizări referitoare la acordarea avansului

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de Finanţare, APDRP poate să acorde un avans de maxim 20 % din valoarea eligibilă nerambursabilă.

Beneficiarul poate primi avansul numai după primirea avizului favorabil din partea APDRP pentru procedura de achiziţii prioritar majoritară.

Pentru plata în avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat să depună o garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, eliberată de către o instituţie financiar bancară.

Garanţia financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.

Avansul se justifică de către beneficiar pe bază de documente justificative conform cerinţelor APDRP prezentate în Instrucţiunile de plată, anexa V la Contractul de Finanţare.

Beneficiarul care a optat pentru plata în avans este obligat în prealabil solicitarii prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să justifice pe bază de documente acoperirea avansului până la data încheierii duratei de execuţie iniţiale prevazută în Contractul de Finanţare.


Achiziţiile

Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii începand cu data primirii Notificării de selecţie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziţii). Beneficiarul privat este obligat să depună la OJPDRP, în maxim 3 luni dosarele de achiziţii, pentru achiziţii simple, sau în maxim 4 luni Proiectul Tehnic şi cel puţin un Dosar de achiziţii (ex.: Dosar achiziţii prestari servicii), pentru achiziţii care prevăd construcţii- montaj, de la semnarea contractului de finanţare.

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice este obligat să depună la CRPDRP documentaţia de achiziţii.

Beneficiarul care aplică legislaţia de achiziţii publice, este obligat să finalizeze în maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanţare toate procedurile de achiziţii publice, inclusiv avizarea acestora.

Atenţie!
La solicitarea expresă a unui beneficiar FEADR, cu privire la furnizorii acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, APDRP poate, după o verificare prealabilă, să includă informaţiile despre aceşti furnizori în Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR.
Lista furnizorilor care nu-şi respectă obligaţiile contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării din FEADR va putea fi consultată pe site-ul oficial al APDRP.

Informaţiile complete le puteţi găsi la www.madr.roVizualizat: 1160 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
reclama art afetr lead

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor
START Campanie de primăvară. Tu ce alegi?

Iarnă fără zăpadă sau ploi, secetă pedologică... vremea nu e deloc prietenoasă. Cum staţi cu lucrările specifice campaniei de primăvară pregătirea terenului/semănat? Ce hibrizi alegeţi? Vă rog, scrieţi în comentariu ce sămânţă cumpăraţi, de la cine şi judeţul în care lucraţi terenul!