Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

MĂSURA 142 – „Înfiinţarea grupurilor de producători”

Publicat: 18 mai 2009 - 20:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Măsura 142 se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general  creşterea competitivităţii sectoarelor primare agricol şi silvic, prin dezvoltarea echilibrată a relaţiilor dintre producători şi sectoarele de procesare şi comercializare, precum şi adaptarea producţiei din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor.

Click pe poza pentru galerie!

Obiectivul specific al măsurii este încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 142, este de 138.855.905 Euro din care:
 • 20% - contribuţia Guvernului României;
 • 80% - contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 138.855.905 Euro.

ATENŢIE!
Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 142 sunt grupurile de producători recunoscute oficial începând cu data de 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

IMPORTANT !
Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul SAPARD sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul (CE) nr. 2200/1996, precum şi organizaţiile de producători înfiinţate pentru cultura de hamei.

Categoriile de solicitanţi care pot primi finanţare nerambursabilă, recunoscuţi ca şi grup de producători conform legislaţiei naţionale în vigoare, sunt:

 • Societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asociaţii conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
 • Cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
 • Orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.
ATENŢIE!
Concomitent cu sprijinul primit prin Măsura 142 grupul de producători şi membrii săi pot depune proiecte şi pentru alte măsuri din FEADR sau alte fonduri.


Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Descrierea procedurii oficiale pentru recunoaşterea grupurilor inclusiv criteriile de recunoaştere

Conform legislaţiei naţionale în vigoare, grupurile de producători sunt recunoscute de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care este responsabil pentru:

a) analiza şi decizia privind recunoaşterea grupului de producători;
b) verificarea periodică a condiţiilor de recunoaştere;
c) emiterea şi înregistrarea avizului de recunoaştere al grupului de producători într-un registru special, înfiinţat în acest scop;
d) retragerea Avizului de recunoaştere acordat grupului de producători, în situaţia în care acesta a fost obţinut prin prezentarea de date neconforme realităţii, precum şi atunci când obligaţiile faţă de membrii grupurilor de producători, cuprinse în actul constitutiv, nu mai sunt respectate.

IMPORTANT !
Legislaţia naţională în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 14 iulie 2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005 şi Ordinul MADR nr. 171 din 13 martie 2006 cu modificările şi completările ulterioare) prevede în principal, următoarele criterii de recunoaştere ale grupului de producători:

1. Să fie persoană juridică înfiinţată la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole şi silvice ale membrilor, urmărind realizarea următoarelor obiective:

a) planificarea şi modificarea producţiei conform cererii pieţei, în special conform condiţiilor de calitate şi cantitate;
b) promovarea concentrării ofertei şi plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii săi;
c) reducerea costurilor de producţie şi stabilirea preţurilor la producător;
d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protecţia calitaţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi menţienerea şi/sau promovarea biodiversitaţii.

2. Alte condiţii de recunoaştere se referă la:

a) grupul de producători este format din cel puţin 5 membri;
b) să comercializeze cel puţin 75% din producţia proprie obţinută prin intermediul grupului de producători;
c) dovedeşte prin evidenţa contabilă, că are înregistrată o valoare minimă a producţiei comercializate, pentru grupa de produs pentru care solicită recunoaşterea, de cel puţin 10.000 Euro, echivalent în lei;
d) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor;
e) membrii grupului de producători au obligaţia de a plăti contribuţiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători.

3. Să aibă prevăzute în actul constitutiv sau în statut obligaţiile membrilor şi ale grupului de producători.

4. Să dispună de organe de conducere şi mijloace tehnice care să-i permită să asigure managementul comercial şi financiar pentru funcţionarea grupului de producători.


Sectoarele pentru care se acordă sprijin nerambursabil

În cadrul Măsurii 142 se acordă sprijin pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, care activează în următoarele sectoare:

1. Sectorul agricol:
 • culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp);
 • horticultură ( flori, plante ornamentale);
 • viticultură (viţă de vie pentru vin);
 • creşterea animalelor pentru lapte;
 • creşterea animalelor (excluzând laptele);
 • granivore (porci şi păsări);
 • mixt (creşterea animalelor pentru lapte şi carne/culturi vegetale şi creşterea animalelor).
2.Sectorul forestier:
 • produse lemnoase;
 • produse nelemnoase.
Pentru obţinerea avizului de recunoaştere, grupul de producători trebuie să se adreseze Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului, unde acesta îşi desfăşoară activitatea.

Condiţiile de recunoaştere a grupurilor de producători vor putea fi revizuite într-o perioadă de 2 ani de la lansarea programului.


Valoarea maximă a sprijinului nerambursabil (intensitatea sprijinului)

Prin Măsura 142 se acordă sprijin public nerambursabil de 100%, conform anexei Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.

Suma acordată prin această măsură se calculează anual în funcţie de valoarea producţiei anuale comercializate de către grupul de producători recunoscut.

Schema de sprijin pentru grupurile de producători este următoarea:
 • Rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători;
 • Sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grupul de producători, astfel:
a) 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.

b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea şi respectiv al cincilea an.
Sprijinul nerambursabil primit, nu va putea depăşi următoarele plafoane:

100.000 Euro - Anul I
100.000 Euro - Anul II
80.000 Euro - Anul III
60.000 Euro - Anul IV
50.000 Euro - Anul V

IMPORTANT !
Dosarul cererii de plată pentru prima tranşa poate fi depus după 60 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de finanţare, dar numai dupa 1 an calendaristic de la data recunoaşterii grupului de producători, însă nu mai târziu de 2 ani de la data recunoaşterii grupului de producători.

Plata ratelor anuale ale sprijinului, se va face pe baza facturilor aferente producţiei comercializate, calculate şi înregistrate, pentru perioada unui an calendaristic.

Un solicitant poate depune proiecte pentru măsurile finanţate prin FEADR, chiar dacă are în derulare proiecte de investiţii diferite, finanţate prin Programul SAPARD.


Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de documentele justificative anexate, legate şi opisate, astfel încât să nu se permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.
Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.madr.ro.

IMPORTANT !
Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână. Dosarul cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

Depunerea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare, întocmit în două exemplare - original şi o copie - împreună cu formatul electronic al Cererii de finanţare (CD) se depune la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului unde are loc implementarea proiectului.

IMPORTANT !
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: aviz de recunoaştere, statut, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate şi ştampilate de către responsabilul legal al solicitantului.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la DADR-ul, pe raza căruia este înregistrat grupul de producători.

Cererea de finanţare se depune la DADR, personal de către responsabilul legal al grupului de producători, aşa cum este precizat în formularul acesteia sau de către un împuternicit al acestuia, prin procură legalizată la notariat (în original), înaintea datei limită, care figurează în licitaţia de proiecte. Responsabilul legal al grupului de producatori este desemnat prin hotărârea Adunării Generale a grupului de producatori recunoscut, conform prevederilor statutului.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (original şi o copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

IMPORTANT !
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Verificarea Dosarului cererii de finanţare de către DADR

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a documentelor justificative, se realizează pe baza „Fişei de verificare a conformităţii”, existentă la sediul DADR-judeţean.

Prin verificarea conformităţii unei Cererii de finanţare, se urmăreşte dacă :
 • este corect completată;
 • este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • documentele justificative, anexate, sunt prezentate în două exemplare: original şi copie, precum şi după caz, valabilitatea acestora.
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanţare, care sunt descoperite de către experţii verificatori, cu ocazia verificării conformităţii şi care pot fi corectate de către aceştia din urmă, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de finanţare.

După verificarea conformităţii dosarului Cererii de finanţare (în aceeaşi zi), solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu, şi se vor explica cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă, prin semnatură dată pe fişa de verificare a confor-mităţii.

După verificarea conformităţii Cererii de finanţare, pot exista două situaţii:
 • Cererea de finanţare este declarată conformă;
 • Cererea de finanţare este declarată neconformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

ATENŢIE!
Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori.

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului se efectuează de către:
 • experţii DADR-urilor judeţene pentru toate Cererile de finanţare;
 • experţii AM - PNDR pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj;
pe baza documentaţiei conforme primite de la solicitant şi constă în:
 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea condiţiilor de recunoaştere;
 • verificarea Planului de comercializare şi a cifrei de afaceri;
 • verificarea documentelor justificative.

În urma verificării condiţiilor minime de acordare a sprijinului pot exista două situaţii:
 • proiectul este declarat eligibil ;
 • proiectul este declarat neeligibil.

IMPORTANT!
Pentru Măsura 142 nu se aplică procedura de selecţie.


Contractarea sprijinului nerambursabil

După primirea Raportului în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR-ul judeţean notifică solicitantul privind acceptarea Cererii de finanţare.

IMPORTANT !
În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) de care aparţine, pentru semnarea Contractului de finanţare.

IMPORTANT !
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 2 la prezentul ghid, vezi www.madr.ro/ www.apdrp.ro).

IMPORTANT !
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare, pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă OJPDRP, atunci se consideră că acesta a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.


Plata

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în

INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa IV la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

IMPORTANT !
Beneficiarul poate depune prima tranşă a cererii de plată după 60 de zile de la data încheierii Contractului de finanţare, dar numai după 1 an calendaristic de la data recunoaşterii grupului de producători, însă nu mai târziu de 2 ani de la data recunoaşterii grupului de producători.

Valoarea sprijinului se calculează pe baza facturilor aferente producţiei comercializate, calculate şi înregistrate, pentru perioada unui an calendaristic de funcţionare.

IMPORTANT !
În anul în care valorea producţiei comercializate este mai mică de 10.000 Euro şi situatia care a condus la acest fapt nu reprezintă un caz de forţă majoră, Contractul de finaţare va înceta.

Termenul de efectuare a plăţii este de maxim 90 de zile calendaristice de la data la care Cererea de plată este înregistrată la OJPDRP.

IMPORTANT !
Sesiunea de depunere a proiectelor va fi continuă.


Informaţiile complete le puteţi găsi la www.madr.ro.
Vizualizat: 750 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării

Delfini la Sulina, Delta Dunării #danubedelta #delfini #sulina

Video: Calin Ene

Revista Ferma și o echipă de pasionați de turism prietenos cu mediul îți aduc zilnic delta la tine acasă și te invită, totodată, acasă în Sulina Fabuloasă, într-un inedit Drum De Deltă, un proiect de vacanță cum nu se poate mai necesar după o perioadă lungă care ne-a pus la grea încercare pe toți.

Citeste despre proiect aici: https://www.revista-ferma.ro/proiecte-ferma/drum-de-delta-vezi-si-evadezi

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?