Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma

MĂSURA 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

Publicat: 15 mai 2009 - 20:00
Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiectiv general creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

Click pe poza pentru galerie!

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la:
 • Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic;
 • Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.

Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin:
 • stimularea spiritului antreprenorial;
 • diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 141 este de: 476.077.390 Euro, din care:
 • 20% - contribuţia Guvernului României;
 • 80% - contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 476.077.390 Euro.

ATENŢIE!
Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
 • are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE ;
 • este situată pe teritoriul ţării;
 • este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol;
 • comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.

IMPORTANT ! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei măsuri, dacă se înregistrează şi autorizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 până la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.
Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în temeiul unor acte normative anterioare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanaţe, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.


Condiţii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a activităţii precizată în Planul de afaceri:
 • producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 20%;
şi
 • dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE.

ATENŢIE
Elaborarea Planului de afaceri se realizează cu titlu gratuit prin accesarea Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

O dată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri, beneficiarul trebuie să prezinte documente care atestă faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin Măsura 111 “Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, în raport cu proiectul.

IMPORTANT !
În cazul în care, la verificarea Planului de afaceri, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru următorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 141, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” .
Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.


Criterii de selecţie ale proiectului

Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin pentru fermele de semi – subzistenţă sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare - 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

2. Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

3. Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată - 20 puncte

Este situată în:

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

4. Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta de sub 40 de ani, la data depunerii proiectului - 20 puncte

Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită vârsta de 40 de ani.

5. Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare: - maxim 25 puncte

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare - 25 puncte

La acest criteriu de selecţie, se va acorda punctaj numai dacă solicitantul realizează investiţii pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi prezintă în Planul de afaceri investiţia propusă a se realiza.

În Anexa la fişa tehnică a Măsurii 121 şi în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative de transpunere ale acestora şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde.

De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documente administrative eliberate pentru realizarea proiectului de către autorităţile competente (mediu, sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar) că va respecta standardele până la data limită impusă de legislaţie (perioada de graţie).

b. alt tip de investiţie - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare pentru creşterea viabilităţii fermei de semi-subzistenţă.

TOTAL - 100 puncte

IMPORTANT !
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.

IMPORTANT !
În situaţia în care Planul de afaceri cuprinde realizarea de investiţii prin Măsura 121, solicitantul va completa Cererea de finanţare specifică acestei măsuri.

IMPORTANT !
În situaţia în care un criteriu de selecţie nu este îndeplinit, punctajul de selecţie pentru aceste criteriu este 0.


Valoarea sprijinului nerambursabil

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi – subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.


ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SPRIJINIREA FERMELOR DE SEMI – SUBZISTENŢĂ

În cazul fermelor de semi-subzistenţă, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei sume fixe anuale, în vederea adaptării acestora la condiţiile pieţii şi transformării în ferme comerciale.

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 141 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

ATENŢIE !
Un solicitant al Măsurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, în cadrul următoarelor măsuri din PNDR:
• 111 ”Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
• 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
• 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”;
• 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”
• 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
• 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
• 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
• 214 „Plăţi de Agro-mediu”;
• 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.

Completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de Planul de afaceri şi documentele justificative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.madr.ro

Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

IMPORTANT !
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână.
Dosarul cererii de finanţare va avea în mod obligatoriu un opis, cu următoarele elemente:
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis, va fi pagina cu numărul „0” al Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

IMPORTANT !
Numai Cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 141.

Depunerea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare, întocmit în două exemplare - original şi o copie - împreună cu formatul electronic al Cererii de finanţare (CD) se depune la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului unde are loc implementarea proiectului.

IMPORTANT !
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către solicitant.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului pe raza căruia este înregistrat solicitantul.

Dosarul cererii de finanţare este depus personal de către solicitant la DADR-ul judeţean, înaintea datei limită care figurează în licitaţia privind depunerea de proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare completată, împreună cu toate anexele, pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.


IMPORTANT !
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Verificarea Dosarului cererii de finanţare de către DADR

1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare” publicată pe site-ul www.madr.ro şi existentă la DADR-urile judeţene.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare dacă :

 • este corect completată;
 • este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie şi, după caz, se verifică valabilitatea acestora la data depunerii.

IMPORTANT !
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori cu ocazia verificării conformităţii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect, etc.).

După verificarea conformităţii dosarului Cerererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu, i se vor explica cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură dată pe fişa de verificare a conformităţii.

După verificarea conformităţii

Cererii de finanţare, pot exista două situaţii:
 • Cererea de finanţare este declarată conformă;
 • Cererea de finanţare este declarată neconformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

ATENŢIE!
Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.

2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului se efectuează de către:
 • experţii DADR-urilor judeţene pentru toate Cererile de finanţare;
 • experţii AM - PNDR pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj;
pe baza documentaţiei conforme primite de la solicitant şi constă în:
 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea Planului de afaceri;
 • verificarea documentelor justificative;
 • evaluarea criteriilor de selecţie.
3. VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE

Verificarea pe teren se realizează de către:
 • experţii DADR-urilor judeţene – pentru toate Cererile de finanţare conforme.
Scopul efectuării vizitei pe pe teren, este de a se verifica datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative, cu situaţia existentă la solicitant, pentru a se asigura expertul verificator de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare.

În urma efectuării acestor verificări, pot exista două situaţii:
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj;
 • proiectul este neeligibil.

4. SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE

Alocările financiare anuale şi numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi făcute publice după consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR.

Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, stabileşte înaintea lansării depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.3), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

Experţii DADR-urilor judeţene punctează fiecare proiect eligibil în funcţie de punctajul aprobat pentru fişa tehnică şi întocmesc lista proiectelor eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care o transmit Comitetului de Selecţie.

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR, care are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobării conducerii Autorităţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile, punctate după cum urmează:
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR;
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat, iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în suma alocată.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele priorităţi:
 • solicitantul propune prin Planul de afaceri realizarea unor investiţii;
 • solicitantul are vârsta împlinită sub 40 de ani la data solicitării sprijinului nerambursabil;
 • solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă la data solicitării sprijinului nerambursabil.
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, în cazul în care mai rămân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare, dar fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere în anul următor.

În cazul în care suma anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa rămasă, se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.

IMPORTANT !
Pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă” nu există punctaj minim.

După publicarea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR –urile judeţene notifică solicitantul cu privire la acceptarea Cererii de finanţare.

Contractarea sprijinului nerambursabil

După primirea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR notifică solicitantul privind acceptarea Cererii de finanţare.

IMPORTANT !
În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) de care aparţine, pentru semnarea Contractului de finanţare.

IMPORTANT !
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.madr.ro. www.apdrp.ro).

IMPORTANT !
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare, pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă OJPDRP, atunci se consideră că acesta a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.

Plata

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare, pe suport de hârtie, şi pe suport magnetic. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa II la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

Beneficiarul poate depune prima tranşă a cererii de plată în maxim 30 de zile de la data semnării Contractului de finanţare. Celelalte tranşe de plată (tranşele II, III, IV şi V) se vor depune anual, în maxim 30 de zile după încheierea fiecărui an de execuţie aferent tranşei de plată.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, se va verifica viabilitatea economică a fermei de semi-subzistenţă pentru demonstrarea creşterii cu 20% a producţiei destinată comercializării şi creşterea cu trei UDE a exploataţiei agricole.

Informaţiile complete le puteţi găsi la www.madr.ro.


Vizualizat: 6077 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [213]  
Pagini: [3]  1 2 3   >  »   
100.
loan
|
06. 18, 2016. Saturday 05:14
Sunteți în căutarea unui împrumut de afaceri? personal de împrumut, împrumut casa, credit auto, student de împrumut, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc, etc .. Sau ai fost refuzat un împrumut de către o bancă sau o instituție financiară pentru orice motive. Suntem creditori privați, creditarea întreprinderilor și persoanelor fizice într-o rată scăzută a dobânzii și la prețuri accesibile de rată a dobânzii de 2%. dacă este interesat? Contactati-ne astăzi la (danieljohnhome@gmail.com) și a obține împrumut astăzi Salutari, Daniel john de investiții Echipa
99.
Oferta de împrumut la 2%
|
12. 08, 2015. Tuesday 06:12
Credite !! Credite !! Credite !! Este cineva aici care este încă se luptă pentru a obține un împrumut? Ești în nevoie de un împrumut pentru orice motiv și nu știi unde pentru a obține credite ieftine și de încredere, de ajutorul tau este în sfârșit aici, ca noi oferim împrumuturi ieftine la o rată scăzută a dobânzii de doar 2%. Debitorilor interesate sunt rugate sa ne contactati prin e-mail la (Freemanloanfinance@gmail.com) și obține împrumuturi dumneavoastră de astăzi.
98.
Oferim împrumut la rata scăzută a dobânzii de 3%.
|
06. 04, 2015. Thursday 00:59
Ai nevoie de un împrumut? Esti într-o criză financiară sau are nevoie de bani pentru a începe propria afacere? Ai nevoie de împrumut pentru a soluționa datoria dumneavoastră sau să plătească facturile sau de a începe o afacere frumos? Aveți un scor redus de credit și tu le este greu să obțină împrumut de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aici este sansa ta de a obține un împrumut de la Organizația noastră. Oferim creditele acordate persoanelor fizice pentru următoarele scopuri și mult mai mult. Împrumut personal, expansiune de afaceri, Business Start-up, Educație, de consolidare a datoriei, Credite Hard Money. Oferim împrumut la rata scăzută a dobânzii de 3%. Contactati-ne azi prin e-mail: (credit_solution@outlook.com) Salutări, Mrs Abigail Nero
97.
Evg.mark raiber
|
12. 12, 2014. Friday 06:14
Telespectatorii Atentie .. Sunt dl EVG Mark Raiber, un creditor împrumut privat, de la EMR credit de investiții. aveți nevoie de ajutor financiar ?? ai nevoie de un credit pentru investiții ?? ai nevoie de un împrumut pentru afaceri ?? ai nevoie de un împrumut pentru constructii ?? Email Dl EVG. Mark Raiber prin e-mail: (markraiberloanlenderltd@outlook.com) pentru mai multe informatii. oferim toate tipurile de credit. * Împrumut de afaceri. * Constructii de împrumut. * Departamentul de Împrumut de consolidare. * Montaj de împrumut. * Elev de împrumut. * Acasă împrumut. * Credit pentru Investiții. oferim toate tipurile de credit, vă sunt de așteptat să contacteze conducerea companiei prin e-mail pentru mai multe informații despre imediat .. contactați pe dl EVG. Mark Raiber prin e-mail: (markraiberloanlenderltd@outlook.com) mulțumiri
96.
bani cu imprumut bani cu imprumut
|
12. 09, 2014. Tuesday 12:33
buna ziua ofer bani cu imprumut tuturor oamenilor doar cu cateva acte copie dupa buletin si adeverinta de salariat , suma minima este de 1000 de euro iar cea maxima de 2;500, 000 de euro , perioada de 1 -50 ani , .primiti bani in cateva ore de la depunerea actelor eu va astept cu drag .trebue platita si o taxa , iar ea se scade la prima rata : alinbaunaure11@gmail.com
95.
IMPRUMUT BANI RAPID IN TARA
|
12. 09, 2014. Tuesday 12:32
Imprumut bani rapid in toata tara cu dobanda mica si fara a percepe nicio taxa in avans. Daca doriti sa colaborati putem fi cotanctati pe e-mail petru a stabili conditiile in care se ofera imprumutul. alinbaunaure11@gmail.com
94.
Oferta de împrumut între special grave
|
10. 18, 2014. Saturday 21:41
sunteți în căutarea de a împrumuta sau de a ridica pentru activitățile, fie pentru un proiect sau pentru a cumpăra un apartament, dar, din păcate, banca vă solicită să condiții în cazul în care nu sunt în măsură să s dragul eu sunt un individ j "subventii împrumută de la 1.000 € la 8.000.000 € are nimeni în măsură să îndeplinească rata dobânzii este de 3% pe an. va rog sa ma contactati prin e-mail: santo1ravida@gmail.com
93.
Oferta frumos împrumut pentru
|
10. 18, 2014. Saturday 21:39
Oferta frumos împrumut pentru toți oamenii Buna ziua Oferta mea este deschisă pentru toată lumea, precum și pentru întreprinderi, societăți și orice persoană de caracter bun. Rata mea este de 3% dobândă pe an în funcție de suma care urmează să fie împrumutată. Valoarea de grant de împrumut variază de la 3.000 € la 8.000.000€, iar perioada de rambursare variind de la 8 luni la 300 luni. Vă reamintesc că aveți o gamă de securitate și de asigurare pentru tranzacțiile. Propunerile dumneavoastră pentru rambursare sunt étudier.Cette examinare fișier durează doar aproximativ treizeci de minute. Asigurați-72heure de împrumut: santo1ravida@gmail.com
92.
Oferta frumos împrumut pentru
|
10. 18, 2014. Saturday 21:39
Oferta frumos împrumut pentru toți oamenii Buna ziua Oferta mea este deschisă pentru toată lumea, precum și pentru întreprinderi, societăți și orice persoană de caracter bun. Rata mea este de 3% dobândă pe an în funcție de suma care urmează să fie împrumutată. Valoarea de grant de împrumut variază de la 3.000 € la 8.000.000€, iar perioada de rambursare variind de la 8 luni la 300 luni. Vă reamintesc că aveți o gamă de securitate și de asigurare pentru tranzacțiile. Propunerile dumneavoastră pentru rambursare sunt étudier.Cette examinare fișier durează doar aproximativ treizeci de minute. Asigurați-72heure de împrumut: santo1ravida@gmail.com
91.
serba
|
10. 05, 2014. Sunday 20:00
detin 9hk si adapost 10 animale ,cum pot optine fonduri nerambursabile pentru a optine 10 juninci gestante rasa angus
90.
masura141
|
04. 06, 2014. Sunday 16:13
buna ziua.am intrat in anul 2 la aceesta masura si nu stiu daca se reinoiesc dosarele si in ce perioada?
89.
masura141
|
01. 26, 2014. Sunday 11:57
am 43 de ani detin 7ha de teren pot obtine fonduri pt achizitionarea de animale SI PE PARCURS SA MARESC EFECTIVU
88.
o singura intrebare am
|
01. 25, 2014. Saturday 00:51
Am 29 de ani,nu posed teren agricol,ce am este doar curtea aferenta casei 0,22 arabil ce am livada tanara de 2 ani si pe aceasi suprafata sunt plantate si capsni ,doar cu aceasta suprafata ma pot incadra pt a accesa vro masura ? Astept un raspuns pe marius1dgm@gmail.com
87.
anonim
|
01. 14, 2014. Tuesday 15:45
de ce ni se refuza proiectul in anul 4 pentru ca nu corespunde adeverinta din registrul agricol in legatura cu terenul cu adeverinta de la apia cu ce avem eligibil
86.
masura 141 ferma agricola semisubzistenta
|
10. 16, 2013. Wednesday 12:53
a primit cineva banii pentru masura 141 sesiunea iunie 2012? vine iarna si trebuie sa facem investitii ,ca de asta am facut proiectul asta si am cheltuit atat si am stat pe la usi cuhartii...
85.
mod de verificare implementare
|
10. 15, 2013. Tuesday 11:11
sint in anul 3 de implementare proiect masura 141 cum se face evaluare indeplinirii planului de afaceri
84.
masura 141
|
08. 01, 2013. Thursday 20:35
ce acte trebuie pentru masura 141 transa a treia-zootehnie
83.
masura 141
|
05. 11, 2013. Saturday 12:53
daca proiectul este eligibil punctat cu 70 de puncte enseamna ca e aprobat sau nu???
82.
anonim
|
03. 11, 2013. Monday 17:09
Se mai aproba vre un dosar masura 141 din 2012 ce se intampla pana acum nu sa aprobat nimic ne spune si noua cineva
81.
anonim
|
03. 11, 2013. Monday 17:06
Are cineva de gand sa ne spuna si noua ce se intampla cu dosarele de la masura 141 am avut si control si tot cand ni se va spune daca sau aprobat dosarele sau nu de ce nu ne spune nimeni nimic!!!!!11
80.
cultivareaciupercilor
|
02. 01, 2013. Friday 14:10
Cum Sa Castigi 9000 lei Lunar Cultivand Ciuperci intr-un spatiu de numai 80 mp? Iata cum AFACEREA TA cu CIUPERCI devine profitabila in doar 60 de zile si iti aduce la o mirco ferma de 80 mp peste 23000 EURO pe an . Detalii pe www.cultivareaciupercilor.ro
79.
masura 141
|
02. 01, 2013. Friday 13:25
am 43 de ani mai am sperante de aprobare a acestei masuri sau nu. Se mai continua cu aceasta masura si luarea acestor fonduri.
78.
baniii baseeeeee baniiiiiii
|
01. 22, 2013. Tuesday 22:39
cand se dau frate raspunsurile pt proiect?????
77.
Masura 141
|
01. 22, 2013. Tuesday 21:16

Buna ziua,

Pentru a obtine mai multe informatii va recomandam sa accesati aceste doua adrese:

http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2009&lang=RO

http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0302&var=030202&art=030202

 

Ferma

76.
masura 141
|
01. 22, 2013. Tuesday 02:28
BUNA as avea si eu o antrebare cate ha de teren trebuie sa ai sa inti an masura 141 sau 112 va rog sa ma ajutati la adresa dobrinliviu@libero.it
75.
ce se mai stie?
|
01. 11, 2013. Friday 18:23
Buna am depsu dun dosar cu majura 141 in iunie 2012 si nu am primit nici un raspuns cu privire la faptul daca este aprobat sau nu , am avut control si am fost in regula ... va rog sa imi spuneti cand se stie care proiecte sunt aprobate?
74.
Masura 141
|
01. 07, 2013. Monday 11:03
Ni se da un raspuns si noua daca se mai acorda fonduri pentru masura 141.Daca, da sa ni se raspunda si noua celor mai de mana a doua.........
73.
xxx
|
01. 03, 2013. Thursday 19:59
Pentru 2013 se mai acorda masura 141?daca da cand incepe sesiunea de depunere a dosarelor?
72.
141 vita de vie
|
10. 01, 2012. Monday 14:55
cata vie trebuie sa am pt 141
71.
data limita masura 141
|
07. 08, 2012. Sunday 16:00
Pana cand trebuie depuse actele pentru accesarea fondurilor pentru masura 141? Daca am 130 pasari-gaini oatoare, 3 capre , 3 porci si 30 rate pot accesa masura 141? Ce acte sunt necesare si unde trebuie depuse? Va rog sa ma ajutati cu un raspuns la adresa de email sala.ioan@yahoo.com
70.
masura 141
|
07. 02, 2012. Monday 11:22
de ce suntem obligati sa platim impozit ,asigurare ,si la pensii daca sunt fonduri europene
69.
proiect 45000 euro
|
06. 19, 2012. Tuesday 13:12
unde gasim informatii despre un proiect de 45000 euro pentru mai mult de 7 vaci cu lapte
68.
Masura 141
|
06. 11, 2012. Monday 16:52
salutare vreau sa stiu daca ma incadrez si eu in masura 141 am 4 vaci 2 porci 50 de gaini si 4h de teren arabil + 2 solarii cultivate cu rosii si castraveti si 10 ari cultivat cu cartofi... astept email pe la dragos_20_91@yahoo.com Multumesc anticipat!
67.
masura 141
|
06. 04, 2012. Monday 11:50
daca am 1 cal 2vaci 3 porci 20 gaini si 1 hectar de pamant ma incadrez pt masura 141
66.
masura 141
|
06. 04, 2012. Monday 11:50
daca am 1 cal 2vaci 3 porci 20 gaini si 1 hectar de pamant ma incadrez pt masura 141
65.
masura 141?
|
05. 17, 2012. Thursday 17:47
pentru acesti banuti stai mult si bine! chiar daca ai terminat cu toate actele cu brio, daca nu ai plile primesti banii la sf. asteapta!!
64.
Pentru Masura 141 si 112
|
05. 15, 2012. Tuesday 11:01
Firma de consultanta (sediul in Municipiul Iași) cu o vasta experienta in accesarea Fondurilor Europene, oferim informatii si servicii persoanelor ce doresc sa acceseze Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă"(1500 Euro/an timp de 5 ani) si Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri"( minim 12.000- maxim 40.000 Euro). Tel. 0755.906.214
63.
mafia din romania
|
04. 25, 2012. Wednesday 20:42
ASTA II O MASURA DE RAHAT TOTUL ESTE O MINCIUNA CU BANII RESPECTIVI SE FACE ALTCEVA SI AJUNG IN ALTA PARTE EXACT CA SI CU TOATE FONDURILE DE EX SI ALEA PT MODERNIZARE SI DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA BANII AU FOST ALOCATII DAR NU S-AU CONSTRUIT AUTOSTRAZI SI MODERNIZAT RETELE DE CURENT CANALIZARE SI APA CI S-AU CONSTRUIT VILE SI FACU EXCURSII IN TARI EXOTICE SI PLAJE LUXOASE.UN MARE CACAT DE TARA CONDUSA DE ALTII DIN AFARA
62.
intrebare
|
04. 24, 2012. Tuesday 10:03
cat este minimum de teren pt masura 141
61.
anonim
|
04. 23, 2012. Monday 15:37
daca trec animalele de pe numele tatalui pe numele meu si contractul de lapte ce acte sunt necesare pentru aceasta trecere
60.
masura 141
|
04. 06, 2012. Friday 12:22
ce suprafata de teren cu pomi fructiferi(livada) trebuie sa am pentru a accesa masura 141
59.
anonim
|
04. 04, 2012. Wednesday 14:33
cum aflu daca ma incadrez in masura 141 daca am 3 vite si 2 ha pamant
58.
stupi
|
03. 30, 2012. Friday 00:07
de cati stupi de albine am nevoie ca sa accesez masira 141?
57.
cu ce ma pot incadra?
|
03. 27, 2012. Tuesday 18:09
cat pamant si cate animale trebuie ptr masura 141?tin samentionez k am porumb pus,cartof,niste pomi fructiferi vie in curtea casii si vreo 20 de pasari.doi porci,ce ar mai trebui sa mai am?
56.
Raspuns pt. Mihaela
|
03. 09, 2012. Friday 14:52
Suprafata minima de teren va reiesi din calcul privind ceea ce cultivati; puteti obtine finantare chiar daca nu sunteti proprietar de teren cu conditia sa aveti un contract de arenda, comodat, concesiune
55.
Raspuns pt. Ion din Bacau
|
03. 09, 2012. Friday 14:44
Ca sa va incadrati in masura 141 se face un calcul privind structura clturilor de pe acel teren; daca aveti intre 2 si 8 UDE va incadrati.. inf. 0744-620874
54.
Raspuns....
|
03. 09, 2012. Friday 14:38
Pt. Anonim (06 mart 2012) - pt a accesa masura 141 se face face un calcul privind punctajul pe care-l aveti (min 2 UDE, max *UDE), acest punctaj poate fi obtinut din terenuri si animale sau numai dintr-o singura categorie Inf. 0744-620874
53.
masura 141
|
03. 06, 2012. Tuesday 16:20
cat pamant si cate animale sunt necesare pt masura 141
52.
ion din bacau
|
03. 03, 2012. Saturday 16:46
daca am 2.5 ha de teren pot sa ma íncadrez ín masura 141 sau ín vreuna din ele??multumesc
51.
mihaela
|
03. 03, 2012. Saturday 16:40
care este minimum de teren pentru a ne íncadra ín masura 141 pentru producerea legumelor si daca nu ai terenul tau lucrezi pe terenul altuia este posibil de facut ceva? multzumesc
50.
masura 141
|
02. 26, 2012. Sunday 12:03
va rog sa ma informati daca proiectul lui fartais dumitru din vs este aprobat
49.
Va rog vreau si eu informatii depre masupa 141
|
02. 10, 2012. Friday 18:48
Nu stiu de cate animale am nevoie sa adun 3 UDE sau cat pamant ...daca ma puteti ajuta e-mai ionut_atom3@yahoo.com
48.
Consultanta fonduri europene
|
02. 08, 2012. Wednesday 10:50
Ofer consultanta accesare fonduri europene, diverse domenii. Intocmire dosar, implementare proiect, dezvoltare, identificare piata interna si externa, planuri de afaceri, pentru afaceri de succes. Consultanta antreprenorila pentru dezvoltarea sau infiintarea oricarei afaceri, inclusiv pt piscicultura - proiecte ample sau simple helesteie. Contact cu detalii la marian_morosan@yahoo.com Afaceri de succes cu bani europeni la M&M Morosan Consulting SRL
47.
anonim
|
02. 08, 2012. Wednesday 08:29
dosare pt masura 141 se depun in iunie
46.
anonim
|
02. 02, 2012. Thursday 09:48
cand se pot depune dosare pt masura 141?
45.
anonim
|
02. 01, 2012. Wednesday 12:39
nu doar 1 singur din familie poate porni dosaru e asoiatie familiara
44.
anonim
|
02. 01, 2012. Wednesday 12:35
bani se dau da acest dosar trebe lucrat mult eu lam facut cu rabdare se rezolva tot
43.
141
|
01. 26, 2012. Thursday 16:48
este posibil sa acceseze masura 141 doi membri din aceeasi familie, adica sotul cu 2 ude-uri si sotia cu alte 2 ude-uri?
42.
adina
|
01. 12, 2012. Thursday 19:05
cand se aproba dosarele la proiectul 141 si cum pot afla
41.
MASURA 141
|
01. 09, 2012. Monday 14:05
EU am tot ce a cerut in proiect dar nu Primesc nici un ajutor asta este daca spui adevarul cine minte ala primeste astai ROMANIA
40.
De cat pamant si cate animale trebuie pt masura 141?
|
01. 08, 2012. Sunday 15:32
De cat pamant si animale trebuie pt masura 141?
39.
proiect 141
|
01. 04, 2012. Wednesday 23:06
ce suprafata de teren trebuie pentru masura 141 si cam ce animale trebuie sa ai pentru inceput.
38.
aaa
|
12. 30, 2011. Friday 19:30
Daca am primit raspuns la dosar si este eligil, ce inseamna?este acceptat sau nu ?
37.
aaa
|
12. 30, 2011. Friday 19:30
Daca am primit raspuns la dosar si este eligil, ce inseamna?este acceptat sau nu ?
36.
masura 141
|
12. 18, 2011. Sunday 20:51
buna.stie cineva cand se afiseaza lista cu dosarele eligibile din iunie 2011? multumesc.
35.
ciprian
|
12. 16, 2011. Friday 15:48
eu asa vre sa incep dar ce-mi trebuie?cati bani ma costa sa deschid aceasta afacere in agricultura ast rsun mrs
34.
ciprian
|
12. 16, 2011. Friday 15:48
eu asa vre sa incep dar ce-mi trebuie?cati bani ma costa sa deschid aceasta afacere in agricultura ast rsun mrs
33.
ciprian
|
12. 16, 2011. Friday 15:48
eu asa vre sa incep dar ce-mi trebuie?cati bani ma costa sa deschid aceasta afacere in agricultura ast rsun mrs
32.
optimism
|
12. 11, 2011. Sunday 18:30
sunt multe comentarii care nu mai au nici un fel de speranta si din cauza aceasta, incepand de astazi 11 dec 2011, incep completarea actelor si a proiectului9 141 pentru a vedea daca nu am succes. Pentru mine este un hobi si in acelasi timp o ocupatie care in timp imi va aduce si beneficii.
31.
Doresc Informati ...
|
12. 05, 2011. Monday 18:40
Adresa mea este cuthantyss@yahoo.com
30.
Doresc Informati
|
12. 05, 2011. Monday 18:39
Va rog cei care stiu detali despre obtinerea si indeplinirea leagea 141&121 care imi permit sa obtin bani nerambursabili. Sunt persoana fizica in dezavoltare agricola. Nu stiu ce acte trebuie sa depun, unde sa depun... Va rog cei care stiti sa ma ajutati. Multumesc
29.
test
|
12. 05, 2011. Monday 18:34
28.
masura 141
|
12. 04, 2011. Sunday 17:21
cand se aproba dosarele din iunie 2011
27.
masura 141
|
11. 28, 2011. Monday 21:07
pana knd se pot depune dosarele pt masura 141,rog un raspuns
26.
Cind se face plata pt.141
|
11. 27, 2011. Sunday 10:24
Am dosarul aprobat inca din noiembrie 2010 si nu am primit nimic. Cind se vor face platile ? In jud. SV. NU S-A FACUT NICI-O PLATA.
25.
dezamagire
|
11. 17, 2011. Thursday 22:43
astept a2a transa de plata ;dar multe bete -n roate . de ce ?cine are interes sa nu se acorde acesti banisi de ce?
24.
avem de asteptat
|
11. 12, 2011. Saturday 17:49
am depus 2 proiecte pentru masura 141 in luna iunie si abia in octombrie au venit sa fotografieze si sa filmeze.Mi-a zis doamna respectiva ca o sa se aprobe toate proiectele depuse in iunie.Raspunsul o sa il primim abia in martie.mentionez ca sunt din Judetul Dolj.
23.
simona
|
11. 08, 2011. Tuesday 12:13
am depus in martie 2011 dosarul pt fonduri europene 141 si nu stiu daca s-a aprobat?unde pot sa vad?
22.
anonim
|
10. 19, 2011. Wednesday 21:48
21.
..
|
09. 14, 2011. Wednesday 10:12
din ce judet esti,cel care zici ca au venit la filmat,la pozat.daca nu te superi ne poti spune si noua din ce judet esti?te rugam
20.
rabdare
|
09. 10, 2011. Saturday 14:34
am depus dosaru in iunie au venit la filmat sau miscat destu de bine pina acm asa e la noi la romani rabdare si tinp pirdut pe drumuri pote degeaba
19.
anonim
|
08. 29, 2011. Monday 21:12
sunt un tinar de 29 ani si am dorit sa fac si eu masurile 112 si 141 fiinca se pot si amindoua dar la noi e mare jaf in tara asta si lucrez vro 14 hectare,am 4 vaci,am 7 scroafe,dar astia din sectorul care ne ajuta sa facem masurile numai bani le trebe,numai daca ajungi la bucuresti sau la ministru numai asa poti face ceve restu e abureala te minte pe fata cei din birouri plus 10000 de drumuri cu fiecare hirtoage,mai bine te lipsesti de atita umblatura si dormi cu capul pe perna linistit
18.
anonim
|
08. 14, 2011. Sunday 23:49
ce conditii trebuie sa andeplinesti la masure 141
17.
doresc urgentarea finantarii masura141
|
08. 14, 2011. Sunday 07:53
fiind un an bogat la noi in judet rugam pe reprezentantii masurilor de finantare a dosarelor depuse urgentarea lor
16.
Anonim
|
08. 12, 2011. Friday 03:59
am o intrebare , de cate animale si de cat pamant ai nevoie ca sa incepi proiectul? multumesc~
15.
anonim
|
08. 08, 2011. Monday 16:28
la masura 141 de cand icepe depunerea dosarelor.multumesc
14.
vreu si eu mai multe detalii!!!despre masura 141 se poate aplica si la cresterea animalelor???
|
08. 01, 2011. Monday 12:27
as dorii consultanta de specialitate ,in legetura cu aceasta masura, la APIA topoloveni nu poti afla prea multe detalii !!! cei de acolo sunt pusi degeaba!!!!si pe pileee ale domnului primar!!
13.
anul 2011 promite
|
07. 17, 2011. Sunday 14:24
deja am recolt,1 hectar grau,si productia e f buna obtinand pana in prezent aproximativ 4 tone pe aceasta suprafata.
12.
masura 141
|
07. 15, 2011. Friday 09:59
buna sa afisat lista cu dosarele aprobate la masura 141 sesiunea noiembrie 2010
11.
an 2011 bun productie la hectar
|
07. 14, 2011. Thursday 15:25
asa cum am mai descris sant angelescu gheorghe loc cojocaru-mogosani-dambovita.detin si o serie de utilaje pentru a cultiva pamantul,cu o gospodarie din cele mai dotate din localitate ,si doresc sa dau primul exemplu pt.viitori fermieri sa ne asociem ,arendand cat mai mult teren agricol,si am convingerea ca tara va esi din criza prin agricultura,deaceia rugam impetuos sa se aprobe cat mai urgent dosarele eligibile acestei masuri141 care e punctul de plecare spre extindere al fermierului roman.multumesc anticipat,celor care au contribuit.
10.
masura 141 f buna pt a extinde fer.
|
07. 14, 2011. Thursday 15:08
am marea convingere ca ne putem revenii din criza prin aceste infiintari de mici ferme la inceput ,urmand marirea lor prin preluarea fermei de copii nostrii care acum sant plecati pentru a strange bani si a extinde cat mai mult.am convingerea ca pot asigura cateorva mii de bucuresteni-oraseni produse ecologice precum.oua,pui,curcani,purcei,legume,fructe,zarzavaturi,la preturi accesibile,si de calitate,invitand de craciun si pasti la traditia romaneasca oraseni,primiti cu tuica fiarta,vin fiert oua rosi dar si cazare ,de 3-4 margarete celor seriosi de 24 ore in prejma sarbatorilor multumesc.
9.
cred in masura 141
|
06. 29, 2011. Wednesday 14:24
datorita domnului director iulian tatulescu ,dand dovada de inalt profesionalism si conduita morala,s a urgentat depunerea dosarelor eligibile la o serie de viitori fermieri.astfel se mai poate spera ca agricultura romaniei va revenii acolo unde i este locul granarul europei.
8.
rog aprobarea dosarelor eligibile
|
06. 26, 2011. Sunday 16:24
rugam pe cei de la putere sa aprobe dosarele depuse iunie 2011 angelescu gheorghe mogosani dambovita.
7.
masura141iunie2011
|
06. 26, 2011. Sunday 16:20
am depus dosarul pe masura 141 eligibil si rog sa mi fie aprobat numele angelescu gheorghe mogosani dambovita
6.
ajutor
|
06. 25, 2011. Saturday 13:46
am 20 de stupi si vreau sa beneficiez de aceate fonduri, dar nu stiu pasii pe care trebuie sa-i urmez. Precizez k nu fac parte din nicio asociatie
5.
in curind
|
06. 19, 2011. Sunday 00:42
4.
gheorghe angelescu
|
06. 12, 2011. Sunday 15:54
incerc de 3 luni masura 141 si nu am reusit deoarece nu mi se da de la primaria mogosanice mi trebuie eu incadrandu ma,eligibilfiind .ce fac?
3.
madalin
|
06. 08, 2011. Wednesday 17:02
as vrea si eu niste informatii despre masura 141 daca se poate.id:trancaumadalin@yahoo.com.va multumesc anticipat
2.
MASURA 141
|
06. 07, 2011. Tuesday 11:58
DACA A AFLAT CINEVA DINTRE CEI CE AU DEPUS PROIECTE IN SESIUNEA NOIEMBRIE 2010 DACA S-AU ANUNTAT DOSARELE ELIGIBILE , DECINE A LUAT PROIECT SAU NU >
1.
bani
|
06. 05, 2011. Sunday 00:13
cand primim bani pt sesiunea di toamna
Rezultate: [213]  
Pagini: [3]  1 2 3   >  »   
reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

La recoltat de grâu cu 6 COMBINE JOHN DEERE!

La recoltat de grâu cu 6 COMBINE JOHN DEERE!

La recoltat de grâu cu 6 COMBINE JOHN DEERE! 
Locație: Ferma Emiliana West Rom, jud. Timiș

Massey Ferguson a revoluționat productivitatea în ferma familiei Popa din Cerăt, jud. Dolj Amazone Condor - semănat direct și fertilizare cu rată variabilă Plugul rotativ FALC - o soluţie eficientă pentru orice teren
Preţul îngrăşămintelor

Preţul îngrăşămintelor a crescut, ce veţi face?