Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Măsura 112 – "Instalarea tinerilor fermieri"

Publicat: 22 mai 2009 - 21:00
Măsura  112  „Instalarea  tinerilor  fermieri”  se  încadrează   în  Axa  I  –  „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale:

Click pe poza pentru galerie!

 • Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;
 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Obiectivele specifice al măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

ATENŢIE!
Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.


Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care:

 • 20% - contribuţia Guvernului României;
 • 80% - contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 337.221.484 Euro.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vîrstă de până la 40 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:
 • are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE1;
 • este situată pe teritoriul ţării;
 • este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.
Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Măsura 112, sunt:
 • persoana fizica
 • Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:
 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.
 • Societate cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
IMPORTANT!
Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, au obligaţia să se înregistreze şi autorizeze până la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.

IMPORTANT!
Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în temeiul unor acte normative în vigoare până la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare deţinut, timp de un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.

Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru:

- beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;
- beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;
- beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pana la finalizarea litigiului.

ATENŢIE!
Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de înfiinţare şi/sau preluare prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a unei exploataţii agricole1 între 6-40 UDE, pentru prima dată în calitate de conducător (şef) de exploataţie.

Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate şi/sau arendă/concesionare a exploatatiei.


IMPORTANT!
Data adoptarii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tanarului fermier = Data semnarii contractului de finantare de catre ambele parti si nu poate depasi 18 luni de la data instalarii tinerilor fermieri, deci data infiintarii si/sau preluarii prin transfer de proprietate si/sau arenda /concesionare a unei exploatatii.


Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Să se instaleze pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia;
Deţine sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”. Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole” . Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole;

Este membru al unei familii de fermier şi a lucrat mai mult de 50% din timpul său de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei) cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu;

Să se angajeze să urmeze, în primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesională prin Măsura 111 „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” în cel puţin unul din domeniile: managementul exploataţiei agricole, contabilitatea fermei,
protecţia mediului, agricultură ecologică etc.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 112, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”. Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole” . Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121
„Modernizarea exploataţiilor agricole”.

ATENŢIE!
Planul de afaceri trebuie să includă detalii privind investiţiile care se realizează demonstrând că cel puţin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformităţii cu standardele comunitare, modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei Elaborarea Planului de afaceri se poate realiza cu titlu gratuit prin accesarea Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

Prima etapă de verificare a îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul de afaceri va începe nu mai târziu de 3 ani de la data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier, iar următoarea etapă (conformitatea completă) nu mai târziu de 5 ani.

Dacă la verificare, se constată neîndeplinirea activităţilor prevăzute în Planul de afaceri, APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat.

În situaţia când neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinată de cauze independente de voinţa solicitantului, definite ca fiind cauze de forţă majoră, prima tranşă nu se va recupara, dar nu va mai fi plătită a doua tranşă.

La verificarea conformităţii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze, că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobării deciziei individuale de acordare a acestuia.

IMPORTANT!
Tinerii fermieri trebuie să restituie întreaga sumă primită dacă îşi încetează activitatea agricolă mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitării de plată pentru cea de a doua tranşă.

ATENTIE!
Solicitantii care doresc sa acceseze si Masura 121 trebuie sa completeze cererea de finantare conform Masurii 121.


Criterii de selecţie ale proiectului

Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă - 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul completează secţiunea specifică ”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanţare, din care va trebui să rezulte că exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE.

2. Solicitantul deţine o exploataţie agricolă într-o zonă defavorizată - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, se verifică dacă exploataţia agricolă este situată în:

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

3. Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă - 30 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că, deţine în proprietate exploataţia agricolă.

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în vigoare - 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

5. Solicitantul accesează măsura de agromediu - 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

TOTAL - 100 puncte

IMPORTANT !
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru obţinerea sprijinului.


Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 2.000 Euro/1UDE, dar nu va putea depăşi 25.000 Euro / exploataţie.

Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.


ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI


În cazul instalării tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare.

Modalitatea de plată

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată:
 • Prima tranşă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului şi este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare;
 • A doua tranşă, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Planul de afaceri, obligatoriu conformitatea cu standardele comunitare. Verificarea condiţiilor pentru acordarea celei de a doua tranşe nu va depăşi 36 luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului.
Un solicitant al sprijinului prin Măsura 112 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

ATENŢIE!
De exemplu , un solicitant al Măsurii 112 poate accesa următoarele măsuri din PNDR:
• 111 „Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
• 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
• 125 „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”;
• 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”;
• 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
• 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
• 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
• 214 „Plăţi de Agro-mediu”;
• 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.


Completarea, depunerea şi verificarea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de Planul de afaceri şi documentele justificative anexate, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.apdrp.ro

ATENŢIE!
Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.


Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

IMPORTANT !
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână.

Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele elemente:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

IMPORTANT!
Numai Cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 112.

Depunerea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare se completează în două exemplare – original şi Copie - şi se depune la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului, împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de finanţare.

IMPORTANT!
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către solicitant.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pe raza căruia este înregistrat solicitantul.

Dosarul cererii de finanţare se depune personal de către solicitant, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.

IMPORTANT!
Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare corect completată, împreună cu toate documentele justificative anexate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”,

IMPORTANT!
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Verificarea Dosarului cererii de finanţare de către OJPDRP

1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Efectuarea conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare dacă:
 • este corect completată;
 • este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie şi, după caz, se verifică valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant.
IMPORTANT!
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, cu ocazia verificării conformităţii şi carepot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele justificative anexate Cererii de finanţare (exemplu:date de identificare ale solicitantului scrise incorect, etc.).

După evaluarea conformităţii Dosarului cererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu i se vor explica cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnătura dată pe fişa de verificare a conformităţii.

Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

După verificarea conformităţii Cererii de finanţare,pot exista două situaţii:
 • Cererea de finanţare este declarată neconformă;
 • Cererea de finanţare este declarată conformă.
Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului, se efectuează de către
 • OJPDRP pentru toate Cererile de finanţare;
 • APDRP - nivel central - pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj.
pe baza documentaţiei conforme primite de la solicitant şi constă în:
 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea Planului de afaceri;
 • verificarea documentelor justificative anexate Cererii de finanţare;
 • evaluarea criteriilor selecţie.
ATENŢIE !
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar.


La verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP în situaţia în care sunt condiţii care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informatii suplimentare doar în următoarele cazuri:

1. Planul de afaceri conţine informaţii insuficiente sau contradictorii în raport cu cele menţionate în Cererea de finanţare sau alte documente justificative;

2. Avizele, acordurile, autorizaţiile eliberate de către autorităţile emitente nu respectă protocoalele încheiate cu APDRP.

3. VERIFICAREA PE TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE

Verificarea pe teren se realizează de către OJPDRP – pentru toate Cererile de finanţare conforme.

Scopul efectuării verificării pe teren este de a controla datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative cu situaţia existentă pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator să se asigure de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare.

În urma acestor verificări pot exista două situaţii:
 • proiectul este neeligibil;
 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj.
4. SELECŢIA PROIECTELOR

Alocările financiare anuale şi numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi făcute publice după consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR.

Autoritatea de Management în consultare cu Comitetul de Monitorizare stabilleşte înaintea lansării depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.3), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

Experţii APDRP punctează fiecare proiect eligibil în funcţie de sistemul de punctaj aprobat pentru fişa tehnică a măsurii şi întocmesc lista proiectelor eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care o transmit Comitetului de Selecţie.

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR şi are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobării conducerii Autorităţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile, punctate după cum urmează:
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR;
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată Măsurii 112 în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în suma alocată pe sesiune.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de urmatoarele priorităţi:
 • Solicitantul este membru al unei forme asociative;
 • Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă;
 • Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă.
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, în cazul în care mai rămân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare, dar fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere în anul următor.

În cazul în care valoarea anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa rămasă, se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.

IMPORTANT!
Pentru Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” nu există punctaj minim.

După publicarea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, APPDRP notifică solicitantul cu privire la acceptarea Cererii de finanţare.


Contractarea sprijinului nerambursabil

După primirea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, APDRP notifică Beneficiarul privind aceptarea Cererii de finanţare.

IMPORTANT!
În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de care aparţine, in vederea semnarii Contractului de finanţare.


Persoanele fizice neautorizate au obligatia de a depune documentul/documentele care certifica dreptul de functionare in termen 30 zile de la primirea Notificarii privind selectarea cererii de finantare la sediul Autoritatii Contractante.
In acest caz special, Contractul de finantare se semneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii documentului lipsa, la Autoritatea Contractanta.

IMPORTANT!
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.apdrp.ro).


IMPORTANT!
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă APDRP, atunci se consideră că a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.


Plata

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare, pe suport de hârtie şi pe suport magnetic. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa 3 la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finantare. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finantare.

De la data inregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii platii nu se vor depasi 90 zile calendaristice.

Informaţiile complete le puteţi găsi la www.madr.ro
Vizualizat: 3574 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [134]  
Pagini: [2]  1 2   »   
100.
Fonduri UE
|
01. 17, 2016. Sunday 17:23
Pentru proiecte cu utilaje cu fonduri UE trimiteti un e-mail la info@eqinto.eu. Vizitati pagina de Facebook: www.facebook.com/eqinto
99.
Fodnuri UE
|
01. 17, 2016. Sunday 17:21
Pentru proiecte cu utilaje cu fonduri UE trimiteti un e-mail la info@eqinto.eu
98.
Intrebare
|
02. 10, 2015. Tuesday 14:30
Care va.ti facut masura 112 cum vi se pare? Este o investie profitabila? Asi vrea sa o accesez si eu. Multumesc
97.
vind proiectul
|
12. 13, 2014. Saturday 22:15
Buna daca cineva ma poate ajuta am 20 de vaci holstain incluse in proiect si am doi ani de la infintare si nu mai pot duce ina la cpat nu stiu ce solutii am as dori sa le vind
96.
http://home-relocation.ro
|
12. 31, 2013. Tuesday 09:40
Fondurile poti fi accesate dar se impun anumite conditii potrivit planului de afaceri intocmit in cadrul proiectului realizat pentru fiecare masura in parte fie 141 sau 112. Multa bafta tuturor.
95.
MASURA 141
|
05. 19, 2013. Sunday 11:17
Va rog sami trimiteti raspuns ,.,sau un sfat ,pe adresa , george_george262@yahoo.com.,.
94.
MASURA141
|
05. 19, 2013. Sunday 11:13
Buna ziu am o intrebare daca ma poate ajuta cineva cu in raspunsa,am masura 141 facuta ,,mai pot accesa un alt proiect de ex.121??va multumesc
93.
intreb si eu
|
02. 03, 2013. Sunday 08:44
trebue sa ai terenu intabult ,ca sa poti sa acesezi fondurile?
92.
vreau si eu sa acesez ,fonduri europene ne rambursabile! cu masura 121
|
02. 03, 2013. Sunday 08:43
de ce am nevoe sa am ,teren cat ,animale etc ...... o lista cu punctaju
91.
cultivareaciupercilor
|
02. 01, 2013. Friday 14:11
Cum Sa Castigi 9000 lei Lunar Cultivand Ciuperci intr-un spatiu de numai 80 mp? Iata cum AFACEREA TA cu CIUPERCI devine profitabila in doar 60 de zile si iti aduce la o mirco ferma de 80 mp peste 23000 EURO pe an . Detalii pe www.cultivareaciupercilor.ro
90.
gini
|
02. 01, 2013. Friday 10:32
ciau an acest an se mai primesc dosare pe112? sunt din Mehedinti cine ma poate ajuta se ma contacteze stategiani@yahoo.it va multumesc
89.
anonim
|
01. 31, 2013. Thursday 20:49
in 20013 se mai pot accesa fondurile astea?si cam cat la % din proiecte sunt declarate eligibile? raspuns p adresa iulyknutzu@yahoo.com
88.
ferma apicola
|
11. 14, 2012. Wednesday 10:52
Buna ziua.Pentru masura 112 in desfasurarea etapei primilor trei ani cate controale se fac si de către cine?Pute-ti sa-mi raspundeti la adresa prmarianmihalcea@yahoo.com. va multumesc
87.
masura112
|
07. 26, 2012. Thursday 18:23
nu gasesc ce acte sunt necesare pentru transa a doua pe masura112
86.
ferma piscicola
|
06. 26, 2012. Tuesday 16:04
am demarat un proiect cu o ferma piscicola super intensiva pe cont propriu , este inac in stadiul de constructie, nu produc inca , POT ACESA PE DIRECTIVA 112???
85.
Consultanta completa finantari europene
|
06. 22, 2012. Friday 20:10
Consultanta completa finantari europene, orice program, intocmire proiect, realizare dosar finantare, sprijin implementare. Contact la marian_morosan@yahoo.com
84.
cum pot sa intru in legatura cu un priectant
|
06. 21, 2012. Thursday 19:46
pentru a face proiectu la o ferma de gaini ?
83.
transa II
|
06. 07, 2012. Thursday 01:26
sunt beneficiar pe masura 112 si mi-am indeplinit pplanul de afaceri in proportie de 80% . in plan am trecut ca voi cumpara teren din terenul arendat care face parte din proiect . umbla vorba in targ ca nu va fi declarat eligibil pt transa II datorita acestui aspect S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema /
82.
care este termenul limita pentru depunerea actelor
|
06. 02, 2012. Saturday 00:16
care este termenul limita pentru depunerea actelor pentru instalarea tinerilor fermieri 2012 pana la ce data?
81.
Pentru Masura 141 si 112
|
05. 15, 2012. Tuesday 10:39
Firma de consultanta (sediul in Municipiul Iași) cu o vasta experienta in accesarea Fondurilor Europene, oferim informatii si servicii persoanelor ce doresc sa acceseze Măsura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă"(1500 Euro/an timp de 5 ani) si Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri"(12.000-40.000 Euro). Tel. 0755.906.214
80.
anonim
|
05. 11, 2012. Friday 11:12
buna ziua! as vrea sa stiu cum sau unde pot verifica daca proiectul depus sesiunea ianuarie 2012 este eligibil?
79.
buna ziua!
|
04. 25, 2012. Wednesday 22:02
as vrea sa fac un iaz, pentru cresterea pestelui (crap, fitofag), 70m/90m...se poate obtine fonduri nerambursabile?
78.
vreau sa fac o livada nuci
|
04. 19, 2012. Thursday 20:02
ce ar trebui sa fac sami pot sa fac o livada de nuci si sa optin fonduri ue ne rambursabile
77.
Fonduri UE
|
04. 17, 2012. Tuesday 21:27
Am 18 ani si as vrea sa stiu ce fonduri as putea accesa am acasa animale vreo 2ha teren arenda vreo 4ha si pasunat inca vreo3 va rog daca puteti raspunde cu seriozitate la urmatoarea adresa de e-mail d.serban33@yahoo.com
76.
Intrebari suplimentare
|
04. 01, 2012. Sunday 13:52
Masura 112 este eligibila si pe intreg anul 2013? In text spune pana in 2013 (doar pana la 31 dec 2012)? Eu daca sunt inginer si nu lucrez in domeniul agricol dar vreau sa accesez masura 112, trebuie mai intai sa ma angajez full-time timp de minim 6 luni la o ferma ca sa pot accesa fondurile? Eu vreau sa cumpar un teren si 25 de vaci de exemplu, dar nu am timp sa lucrez in alta ferma, apoi sa achizitionez o mica ferma si sa intocmesc si dosarul care sa fie si evaluat si confirmat pozitiv pana in 2013.
75.
NELAMURIRE
|
03. 20, 2012. Tuesday 13:43
vREAU SA STIU EXACT PENTRU MASURA 112 IN CATEGORIA ALTE OVINE CE INTRA?
74.
MASURA 112 -Abuzuri
|
03. 20, 2012. Tuesday 00:52
Buna seara. Am rugamintea, toti cei care au accesat prin M 112, au fost selectati pentru semnarea contractului de finantare si apoi au fost eliminati pentru diverse motive, neantemeiate, sa ma contacteze de urgenta. Situatia nu trebuie sa ramana asa si sa fim supusi unor astfel de abuzuri. Solutii exista, doar ca trebuie sa ne unim. Adresa mea de e-mail, este urmatoarea: ionut.cercel@gmail.com. Tel: 0733.677.174.
73.
Consultanta pentru accesarea Masurii 112/141
|
03. 16, 2012. Friday 13:07
SC AGHORA CONSULTING SRL - zona de Sud-Est. Date de contact: 0241879055; 0725534500; office@aghoraconsulting.ro; www.aghoraconsulting.ro
72.
Consultanta accesare Masura 112/ 141
|
03. 16, 2012. Friday 13:05
Consultanta accesare fonduri europene... SC AGHORA CONSULTING SRL ofera solutii complete pentru elaborarea si implementarea proiectelor de finantare nerambursabila cu fonduri europene - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), POS CCE (Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice), Programul Operational Regional (POR). www.aghoraconsulting.ro
71.
as dori sa devin mic fermier
|
03. 13, 2012. Tuesday 11:05
buna ziua . am 24 ani si as dorii sa imi fac si eu o mica ferma de bovine.am teren arabil in jur de 1 ha iar 5 ha de pasunat.m-ar interesa care ar fi conditiile pentru acest proiect si as dori un sprijin de la dvs ca sa imi pot deschide aceasta afacere iar pe parcurs vreau sa o dezvolt.m-ar interesa conditiile si toate detaliile.pentru contact todoranvasile@yahoo.com sai 0761364400.multumesc
70.
FERMA DE BOVINE
|
03. 09, 2012. Friday 11:56
Buna ziua! Am o mare rugaminte la dv; sunt tanar si doresc sa realizez o ferma, asadar stie cineva la ce masura se incadreaza ferma de bovine? Vamultumesc si astept un raspuns pe adresa de e-mail: chiribauionut@yahoo.com
69.
Unindu-ne, vom realiza mai mult
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:51
Cine are exploatatie (teren si animale) sau surse financiare si sunteti din zona Moldova (Iasi, Suceava, Vaslui,Botosani,Focsani) va rog sa ma contactati pentru o eventuala discutie privind dezvoltarea la comun prin accesarea de proiecte europene. Va pot pune in legatura si cu alti oameni pe care i-am ajutat si cu care inca colaborez.Incercam un lucru maret cu resursele noastre limitate.
68.
Raspunsuri
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:41
Pentru domnul cu tractor la mana a-II-a. Nu se pot achizitiona prin proiect decat utilaje/echipamente noi. Nu exista termenul "din banii ramasi", fiecare leu trebuie aratat ca se va cheltui pe ceva. Desigur sunt modalitati prin care ramaneti cu ceva bani intre (0- 60%) depinde de consultant si de dumneavoastra.
67.
DRAGI TOVARASI
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:30
Pentru domnul cu oi si capre pe care...efectiv le detine. Raspunsul ar fi Nu am de unde sa stiu daca poti accesa masura, caci nu ai spus cate capre, cate oi, la monta sau ba, teren sau parloaga...etc. Dati detalii pentru un raspuns pertinent si mai ales lasati modalitati de contact. Evitati intrebarile "Detin teren si animale, pot accesa masura 112?"
66.
Raspunsuri
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:12
100 oi,70 capre,6 bovine,2 cai. E clar ca aveti peste 6 UDE, dar trebuie sa fiti mai explicit (cate oi si capre la monta, bovinele unde se incadreaza...sub 1 an, 1-2 ani, peste 2 ani, masculi sau femele, vaci lapte), din acest motiv solicit la TOATA LUMEA ADRESA DE MAIL sau NR TELEFON. Este anevoios sa raspund la toata lumea aici pe site. vieru.mihai@yahoo.com 0747265421
65.
Raspunsuri
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:07
Domnul cu PFA si masura 141...nu puteti accesa masura 112, decat inaintea accesarii masurii 141 si nu dupa. Gasiti alt beneficiar si alta exploatatie pentru a depune pe 112.
64.
Raspunsuri
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:05
Pentru domnul cu exploatatia: 20vaci, 17 vitelusi,23 purcelusi, 24 ha...aveti exploatatie pentru 2 proiecte. Lasati o adresa de mail pe care va pot trimite informatiile detaliate poate chiar si un model de proiect.
63.
y_alex31,uligeo96
|
03. 07, 2012. Wednesday 17:02
Aveti mail-ul scris gresit. Nu va pot trimite raspunsurile. Vieru.mihai@yahoo.com 0747265421
62.
SCRIETI MAIL-ul CORECT
|
03. 07, 2012. Wednesday 16:58
Am rugamintea la cei ce doresc sa primeasca informatii gratuite pe mail, ca macar mail-ul sa fie completat bine iar munca mea pro-bono sa nu fie in zadar. Va multumesc. Vieru Mihai Manager proiect 0747265421
61.
ATENTIE LA "CONSULTANTI"
|
03. 07, 2012. Wednesday 16:55
Am auzit si mi s-au cerut tot felul de sume in jurul a 5-10% din valoarea totala a proiectului. Golani. Am observat ca pe zona Iasului majoritatea iau cam 2% din total (deci undeva la 800 Euro) pt un proiect simplu sau maxim 3% pentru un proiect mixt cu multe achizitii. NU VA LASATI PACALITI.
60.
cum pot fi ajutat
|
03. 02, 2012. Friday 22:04
cum as putea sa iau si io niste fonduri ? am 20 de vaci cu lapte si 17 vitelusi si 23 de urcelusi si 24 de hectare de teren arendat cu contract ce masuri mi sar potrivi si as ruga daca cineva de la o consultanta buna sa ma contacteze daca ma poate ajuta cu un proiect contra cost 0784725321 multumesc mult
59.
oalta varianta
|
02. 27, 2012. Monday 13:53
daca detin de 1an PFA pe masura 141 mai pot accesa si 112?
58.
intrebare
|
02. 20, 2012. Monday 19:26
As dori sa intreb pe domnul care a luat 40.000 euro pt 11ha pamant cu pomi si 6 vaci... cu cati bani a ramas din ei??mai am si alte intrebari pt el,as vrea sa fac acelasi proiect..o adresa de mail a dansului as dori...
57.
bertalan csaba
|
02. 16, 2012. Thursday 00:17
ce acte imi trebuie pentru noul fermier daca de la inceput am numai 10 vitei si de la ce nivel trebuie sa incep cu actele
56.
Consultanta accesare fonduri europene
|
02. 14, 2012. Tuesday 14:42
SC AGHORA CONSULTING SRL ofera solutii complete pentru elaborarea si implementarea proiectelor de finantare nerambursabila cu fonduri europene - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), Fondul European pentru Pescuit (FEP), POS CCE (Programul Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii Economice), Programul Operational Regional (POR). www.aghoraconsulting.ro
55.
EXPERT ACCESARE FONDURI
|
01. 29, 2012. Sunday 20:58
DACA DORITI SA CONSULTATI UN EXPERT ACCESARE FONDURI EUROPENE VA STAU LA DISPOZITIE . DINU PANTUROIU e-mail dinup71@yahoo.fr; tel 0722570383
54.
112
|
01. 04, 2012. Wednesday 14:19
Eu am facut un proiect masura 112, cu 11 ha de pamant ,plantatie de pomi si 6 vaci ! pt acestea se acorda suma de 40 000 euro.Intradevar e mult de munca si mult de umblat dupa acte insa merita. ! succes
53.
cum pot face proiectul
|
01. 03, 2012. Tuesday 20:18
noi avem 7 vaci si vreo 7ha de teren arabil si iarba si am vrea sa facem o ferma ce ne mai trebuie cat unde putem sa aflam si noi detalii.georgiana adresa de mail e iuligeo96@yahoo.com va rog ajutatima
52.
masura 112
|
01. 03, 2012. Tuesday 10:50
as vrea si eu sa ma apuc de acesta afacere dar nu prea am incredere in oamenii care fac aceste dosare
51.
interesat
|
01. 01, 2012. Sunday 09:58
poate sami spuna si mie cineva cum pot sa aflu daca e eligibil proectu
50.
Discutii
|
12. 22, 2011. Thursday 18:25
Discutii despre cultura legumelor la id yahoo messenger: legumicultura2005
49.
lista de ude-uri actualizata in 2008
|
12. 05, 2011. Monday 22:05
link masura 112 121 141 http://www.apdrp.ro/uploads/Docu%20FEADR/Nota_calcul_UDE_M112_M121_M141.pdf trebuie deschis cu Adobe Acrobat Reader
48.
calcularea ude-urilor
|
12. 05, 2011. Monday 21:58
link masura 112 121 141 http://www.apdrp.ro/uploads/Docu%20FEADR/Nota_calcul_UDE_M112_M121_M141.pdf trebuie deschis cu Adobe Acrobat Reader
47.
pentru livada nuci
|
12. 04, 2011. Sunday 18:21
urmarind comentariile ma intreb mai are rost sa incerc
46.
ferma ovine ,caprine si bovine
|
12. 03, 2011. Saturday 21:16
Posed 100 oi,70 capre,6 bovine,2 cai.Am varsta de 38 ani.Pot accesa fonduri nerambursabile si ce documente imi sunt necesare?Va multumesc anticipat...!
45.
dezastru
|
12. 01, 2011. Thursday 17:38
44.
cum pot accesa fonduri ue
|
11. 30, 2011. Wednesday 19:52
sant proprietar de ovine si teren am si teren arendateu pot accesa masura 112 astept raspuns
43.
intrebare
|
11. 29, 2011. Tuesday 22:26
Rog o lamurire daca se poate? Ptr ferma piscicola ce acte trebuie si ce pasi urmezi?
42.
buna
|
11. 29, 2011. Tuesday 07:32
as dori sa aflu de ce am nevoie pentru a ma incadra la o ferma de bovine.va multumesc
41.
fonduri ue
|
11. 19, 2011. Saturday 20:00
Buna.Cum sa incep si eu o afacere in apicultura si cum pot accesa si eu fonduri de la UE va rog sami indrumati pasi la adresa de mail:y_alex31@yahoo.com Va multumesc
40.
Pentru zona N-E
|
11. 15, 2011. Tuesday 16:34
Cine doreste sa acceseze masura 112 detalii la numarul 0755 906 214
39.
Consultanta fonduri europene
|
11. 15, 2011. Tuesday 14:53
Pentru servicii complete de consultanta in vederea obtinerii finantarii, pe orice Masura, intocmmire dosar si sprijin implementare, contact la marian_morosan@yahoo.com
38.
crina
|
11. 08, 2011. Tuesday 15:38
buna,ma poate ajuta cineva cu primii pasi pt a accesa masura 112,sau un exemplu de proiect .va rog mult da-ti raspuns pe adresa de mess:adam.crina
37.
depunere
|
11. 06, 2011. Sunday 17:36
vreau sa depun si eu dosarul dar nu stiu ce fiirma sa iau sa imi faca proiectul.. cu firma cu care am vb mia cerut 10 mil si 10 din toti banii care vin (4000 e)
36.
112
|
11. 03, 2011. Thursday 19:27
eu am depus un proiect pe masura 112. stie cineva cand se aproba aceste proiecte?
35.
ferma ovine
|
11. 02, 2011. Wednesday 19:11
se poate acesa masura 112 in vederea infiintari unei ferme de ovine, daca ma poate ajuta cineva rog email gmarinica@yahoo.com
34.
fonduri nerambursabile
|
11. 01, 2011. Tuesday 08:20
ce acte necesare pt. fonduri nerambursabile pentru a infiinta o ferma de vaci cu lapte
33.
office@aghoraconsulting.ro
|
10. 28, 2011. Friday 16:37
SC AGHORA CONSULTING SRL ofera servicii specializate de consultanta pentru accesarea fondurilor nermabursabile, pentru investitii in mediul rural. Pentru orice informatie necesara va putem sprijini! 0725 534 500
32.
Achizitie tractor M 112
|
10. 28, 2011. Friday 16:30
"anonim... buna ,imi zice si mie cineva daca cu bani accesati la masura 112 pot sami cumpar tractor la mana a doua cu factura sau numai nou" - Prin Masura 112 pot fi achizitionate/ si in leasing doar tractoare noi.
31.
MASURA 112 pentru toti
|
10. 23, 2011. Sunday 00:46
Buna ziua, Am citit toate aceste comentarii. Daca sunteti siguri ca vreti sa aveti propria ferma cu fonsuri europene, contactati-ma va rog la marian_morosan@yahoo.com. Pot sa va ajut de la Ala Z
30.
anonim
|
09. 30, 2011. Friday 11:58
buna ,imi zice si mie cineva daca cu bani accesati la masura 112 pot sami cumpar tractor la mana a doua cu factura sau numai nou
29.
popa.ionut4@yahoo.com
|
09. 29, 2011. Thursday 22:29
Salutare.am si eu o intrebare pt cei care au finalizat proiecte pe maura 112{dupa ce trec cei 3 ani}.cine a venit in control si cum s-au desfasurat lucrurile la contolul de extindere?i-mi puteti scrie la adresa de mail:popa,ionut4@yahoo.com
28.
Informatii
|
09. 08, 2011. Thursday 15:36
Pentru informatii despre masura 112 trebuie sa va adresati OJPDRP sau Camera Agricola din judetul unde aveti ferma. Ca sa puteti fi eligibili trebuie sa aveti deja ferma, sa o inregistrati la apia si apoi in maxim 12 luni sa depuneti dosarul. Toate informatii le gasiti pe site apdrp.ro plus ghid + model de proiect.
27.
lucian
|
09. 03, 2011. Saturday 15:28
buna ma numesc lucian am 20 de ani si as dori sa accesez masura 112 ma poate ajuta si pe mine cineva cu un model al proiectului ???
26.
HELP
|
08. 15, 2011. Monday 11:42
Buna, ma poate ajuta cineva cu un model al dosarului ce trebuie depus pt masura 112? lucianocenuse@yahoo.it, Multumesc anticipat
25.
acte necesare pt fonduri nerambursabile ferma bovine
|
08. 08, 2011. Monday 19:30
buna ma numesc cristian am 29 de ani si as dori daca se poate sa ma ajutati cu primi pasi pt accesarea de fonduri europene nerambursabile in vederea deschideri unei ferme vaci de lapte va multumesc
24.
acte necesare pentru 112
|
08. 08, 2011. Monday 13:29
as dori sa fac o ferma de caprine am studiat acest proect si cred ca renteaza eu am 80% din capital ce sanse am sa optin acest ajutor.va multumesc.ionutclaudiu36@yahoo.es
23.
acte necesare pentru 112
|
07. 31, 2011. Sunday 23:40
as dori sa fac un proiect pe masura 112 poate sa imi spuna si mie cineva ceea ce trebuie sa fac. M-as axa mai mult pe agricultura deoarece am si 20 de hectare de pamant si utilaje
22.
masura 112
|
07. 17, 2011. Sunday 17:30
mar interesa daca pot sami cumpar un tractor la mina a doua cu factura se poate sau numai nou la masura 112 va rog frumos cine poate sami spuna
21.
sa credem ca se poate
|
06. 18, 2011. Saturday 19:43
as dori sa fac un proiect pe masura 112 ferma de fazani ce trebuie sa fac am 32 ani
20.
gabi
|
05. 26, 2011. Thursday 13:45
ce documente ne trebuie
19.
Lixandru Razvan Masura 112
|
05. 22, 2011. Sunday 14:10
Buna ziua ma numesc Lixandru Razvan am 22 de ani si sunt din bucuresti.De ceva vreme urmaresc in fiecare duminica emisiunea viata satului dupa programul TVR2 si tot aud ca uniunea europeana ajuta romania k niste fonduri pentru agricultura.As vrea sa stiu daca eu ca peroana fizica as putea beneficia de aceste fonduri?Bunici mei sunt din judetul Teleorman ei au cateva hectare de pamant agricol plus un loc de 3000 de metri unde as putea construi o ferma pentru cresterea paunilor.Credeti ca as avea vreo sansa sa pun in aplicare acest plan eu avand doar terenu iar uniunea europeana restul sau macar jumatate din suma care ar trebui investita in acest proiect ? Va reamintesc proiectul meu ar fi construirea unei ferme de crestere a paunilor si cultivarea porumbului graului si a floare soarelui
18.
masura 112
|
05. 10, 2011. Tuesday 13:43
Buna! As vrea si eu sa depun o cerere pentru masura 112, va rog sa-mi spuneti ce conditii trebuie pentru o ferma de gaini si cand este sesiunea de depunere. Va multumesc. tomus_anca@yaho.com
17.
accesare fonduri
|
05. 03, 2011. Tuesday 09:30
detin 10 vaci de lapte si 4 vitei pot accesa fonduri europene ma incadrez in masura 112 va rog sa imi dati un raspuns
16.
piscicultura
|
04. 21, 2011. Thursday 20:16
Piscicultura este total ignorata in aceasta prima de instalare, sunt tanar absolvent a Facultatii de Zootehnie si Biotehnologii sectia Piscicultura si as vrea sa accesez si eu masura ar nu am gasit nici o informatie despre acest sector in ghid.
15.
MASURA 112 sau 141
|
03. 29, 2011. Tuesday 10:54
Pentru toti cei ce doresc sa acceseze aceste masuri va rog contactati-ma pentru a va furniza toate informatiile necesare. Vieru Mihai Manager Proiect 0747265421
14.
buna
|
03. 07, 2011. Monday 14:51
cum se pot obtine bani?
13.
buna
|
03. 07, 2011. Monday 14:51
cum se pot obtine bani?
12.
buna
|
03. 07, 2011. Monday 14:49
cum se pot obtine bani?
11.
ferma de capre
|
02. 13, 2011. Sunday 01:23
visul meu este sami consolidez ferma de capre , acum am in jur de 200 . as vre in viitor sa ajung la un nr mai mare . Am vreo sansa la fondurile astea sau e vrajeala , si umfla altii bani care nu au nici o treaba cu animalele.
10.
anonim
|
02. 08, 2011. Tuesday 15:03
am 22 de ani pot sa depun un proect m. 112
9.
BUNA ZIUA
|
02. 07, 2011. Monday 13:25
As vrea sa stiu care sunt consecintele ...Unui proiect ca masura112_ _
8.
model plan afaceri 112
|
02. 02, 2011. Wednesday 12:02
buna, ma poate ajuta si pe mine cineva ? as vrea sa depun o cerere de finantare pt mas 112, dar nu-mi permit sa platesc un plna de afaceri, daca aveti un model puteti sa mi-l trimiteti si mie , va rog frumos, mi-ar fii de mare ajutor, adresa mea este podelnico@yahoo.com
7.
alin
|
01. 15, 2011. Saturday 01:00
pt a va calcula punctaju sa vedeti la ce suma va incadrati intrati pe www.apdrp.ro masura 112 si completati in ghid tabelu .
6.
alin
|
01. 15, 2011. Saturday 00:54
aveti curaj si incercati sa accesati mas 112 daca indepliniti conditile si aveti punctaj.eu am depus in vara proiectu si sa aprobat,acu treb sa mai semnez finantarea si imi da bani.pt info apelati la apia.bafta
5.
pentru apicultori
|
01. 14, 2011. Friday 20:56
mi-ar fi drag sa i-au si eu fonduri europene ,eugen
4.
pentru apicultura.....
|
12. 19, 2010. Sunday 15:35
Buna ziua.Ma numesca ioana si as dori sa accesez masura 112 pe apicultura .habar nu am cum sa incep.Cine ma poate ajuta...primii pasi va rog.
3.
pentru ferma de vaci...
|
09. 06, 2010. Monday 21:49
Buna ziua! am 20 de vaci si as dorii sa apelez pentru masura 112, as vrea sa stiu de cat teren am nevoie. holouciucroman@yahoo.com
2.
ovy
|
06. 06, 2010. Sunday 15:07
stau la bloc si vreau sa imi fac o microferma de 10 vaci am 5 hectare de pamint dar ii trecut dupa socru si bunici mei pot beneficia de ajutor
1.
saracie agricultura
|
04. 30, 2010. Friday 23:01
nu poti sa faci nimic deoarece nimeni nu te ajuta sa faci un proiect doar iti pun piedici si te trimit de la o usa la alta /sa le fie rusine
Rezultate: [134]  
Pagini: [2]  1 2   »   
reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

În Ferma Wagner, roboții își scot singuri cheltuiala! Pornind de la un efectiv matcă de numai 18 vaci, câte existau în fermă la momentul în care a preluat frâiele acestui business, Virigil Andru deţine astăzi o turmă de 140 de animale iar tehnica robotizată de muls, pe care a achiziţionat-o recent, îi conferă avantajul de a funcţiona cu un număr foarte mic de angajaţi. De altfel, robotul de muls DeLaval, pentru care a plătit aproximativ 130.000 de euro, reprezintă cea mai mare şi cea mai importantă investiţie din fermă, asigurând azi mulsul a 60 de vaci, cu o producţie medie zilnică de 27 de litri de lapte pe cap de animal. 

Reporter: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radiș

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Cultura anului 2021

Pe ce cultură mizaţi în anul agricol 2020-2021?