Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ce aduce nou legea pajiştilor pentru anul 2018?

Publicat: 04 iulie 2018 - 18:48
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Fondul pastoral românesc se constituie astăzi într-o zestre naţională care ne situează pe primele locuri în Europa în ceea ce priveşte mărimea suprafeţelor de pajişti, dar, din păcate, şi printre ultimele când vine vorba de modul lor de utilizare.

Prin prisma acestor considerente, putem înţelege preocuparea legislativă a statului român pentru menţinerea mărimii acestor suprafeţe, cât şi pentru folosirea lor în mod corect. Practic, la nivelul anului 2007, odată cu aderarea României la Comunitatea Europeană, ne-am angajat la menţinerea suprafeţei totale de pajişti raportată la 1 ianuarie 2007.

Pajiste_b

Din păcate, mai târziu, în practică, am observat că în anul 2007 am raportat suprafeţele de pajişti la nivel naţional fără ca acestea să fie măsurate sau intabulate în întregime. În anul 2013, prin Legea 165, întreg patrimoniul praticol a fost planimetrat după planuri cadastrale mai vechi sau mai noi la nivelul fiecărui UAT şi s-au constituit în Anexa 5 a Legii 165/2013, a cărei corectitudine a fost asumată de către UAT-uri, raportată apoi la Comisia judeţeană de fond funciar şi apoi la nivel de minister de profil. Apoi prin OUG nr. 34/2013, legislativul naţional a interzis, cu foarte puţine excepţii şi bine argumentate, schimbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor incluse în Anexa 5 a Legii 165/2013 ca fiind păşuni, fâneţe etc. Pe această anexă se regăsesc la ora actuală şi terenuri înţelenite, exploatate prin păşunat sau cosit, de categoria A, APJ, HS, HB, HCN etc.

Contracte de concesiune pe 7-10 ani
Reglementând situaţia integrităţii fondului pastoral românesc, a fost necesară şi punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public şi privat. Astfel, la nivel naţional una dintre noutăţile aduse de OUG 34/2013 este obligativitatea locatorului (statul sau UAT-ul) de a încheia contracte de concesiune sau închiriere pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Asistăm astfel pentru prima dată la o contractare obligatorie a suprafeţelor de pajişti pe o durată lungă de timp către crescătorii de animale. Cred că trebuie specificat că, începând cu 1 ianuarie 2019, se pot încheia contracte doar pentru suprafeţele incluse în Amenajamentul pastoral. Până în 2013, de cele mai multe ori, contractele de concesiune/închiriere erau anuale. Acesta a fost unul dintre factorii care au condus la o depreciere productivă şi calitativă a suprafeţelor de pajişti permanente. Crescătorii de animale se aflau în situaţia de a nu avea o garanţie a utilizării de durată şi implicit nu doreau să execute minimul de lucrări de întreţinere sau de îmbunătăţire a covorului vegetal. Este şi de înţeles, deoarece aceste măsuri de îmbunătăţire a pajiştilor de cele mai multe ori nu au efect imediat, iar crescătorul de animale nu avea garanţia că va beneficia de ele.
În luna ianuarie a acestui an a fost din nou modificată şi completată OUG 34/2013, prin Legea 44 din 19 ianuarie 2018. Se remarcă din nou, prin această modificare şi completare, efortul de a menţine suprafaţa de pajişti la nivel local, judeţean şi naţional.

Pajiste_b

Atribuire directă
L 44 modifică articolul 9 al. 2 din OUG 34/2013, permiţând comunelor, oraşelor şi municipiilor care au în administrare pajişti, ATENŢIE!, în domeniul privat, să încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condiţiile Legii 287/2009, cu crescătorii de animale sau asociaţii ale crescătorilor de animale legal constituite cu cel puţin un an înainte de depunerea cererii de atribuire. Această atribuire directă se realizează pentru suprafeţele de pajişti disponibile proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pentru o perioadă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate se atribuie crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice în condiţiile prevederilor aliniatului 1 din art. 9, adică prin licitaţie publică.

Procedura de luare în folosinţă a pajiştilor
Ce înseamnă atribuirea directă a suprafeţelor de pajişti disponibile proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie? Cum se calculează suprafaţa de pajişte care se poate atribui unui crescător de animale?
Iniţierea închirierii pajiştilor trebuie realizată până la data de 1 martie a fiecărui an calendaristic. În primul rând, se întocmeşte Documentaţia de închiriere a suprafeţelor de pajişti. Aceasta trebuie să cuprindă: Studiul de oportunitate; Regulamentul de atribuire directă prin şedinţă publică; Regulamentul de licitaţie publică (pentru suprafeţele care nu se pot atribui direct) cu strigare sau ofertă scrisă; Caietul de sarcini; Regulamentul de păşunat; Anunţul de publicitate al procedurii de închiriere. Documentaţia va fi supusă dezbaterii publice pentru o perioadă de 30 de zile. Atenţie, conţinutul documentaţiei trebuie să reflecte în mare parte cerinţele finale ale locatorului iar rolul dezbaterii este de a se ţine seama şi de cerinţele crescătorilor de animale. După perioada de dezbatere publică, documentaţia de închiriere se aprobă prin HCL şi poate să îşi urmeze cursul stabilit prin anunţul de publicitate.
La şedinţa publică de atribuire directă vor putea participa doar crescătorii de animale persoane fizice ori juridice declaraţi admişi şi care au solicitat suprafeţele de pajişti în mod clar, cadastral, în cererea de atribuire şi proporţional cu numărul de animale.
Comisia de evaluare - atribuire directă şi licitaţie (în cazul în care prin procedura de închiriere se optează pentru o comisie comună) va trece la atribuirea directă, anunţând suprafaţa cadastrală şi pornind de la preţul de închiriere stabilit. Dacă suprafaţa de pajişte este solicitată de un singur crescător de animale persoană fizică sau juridică, acesta este declarat câştigător.
În cazul în care pentru o suprafaţă de pajişte se constată că sunt cel puţin doi solicitanţi, atunci când nu se acceptă preţul de pornire ori intervine alt motiv care împiedică atribuirea directă, comisia va declara suprafeţele respective calificate pentru închirierea prin licitaţie publică. Pentru aceasta, este recomandat ca Studiul de oportunitate să propună ca procedură de încheiere a contractului de închiriere:
- atribuirea directă conform Legii nr. 44/2018, cât şi conform Regulamentului procedurii de atribuire directă;
- suprafeţele de pajişti rămase disponibile după atribuirea directă sau care nu se pot atribui direct vor fi închiriate prin licitaţie publică, potrivit Regulamentului procedurii de licitaţie.
Ambele proceduri se pot aduce la cunoştinţa crescătorilor de animale prin publicitate comună, cu precizarea în mod distinct a termenelor aferente fiecărei proceduri.

Durata concesiunii/închirierii
Care este durata de închiriere/concesionare maximă şi cum se poate prelungi contractul prin acte adiţionale? Durata închirierii/concesionării suprafeţelor de pajişte este stipulată prin OUG 34/2013 între 7 şi 10 ani, iar prin Ordinul 407, actualizat în 2015, la punctul III, aliniat 2, Anexa 2, este reglementată din nou durata contractului. De regulă, prelungirea contractelor se realizează prin acte adiţionale. Atenţie, conform Ordinului 407, dacă un contract de închiriere sau concesiune se încheie între locator şi locatar pentru o perioadă de 10 ani, el nu mai poate fi prelungit ca durată prin act adiţional. Se pot prelungi astfel doar contractele cu durată mai mică de 10 ani, dar cu specificarea că durata contractului cumulată cu cea a prelungirii valabilităţii acestuia nu poate depăşi limita de 10 ani.
Rezilierea contractului unilateral de către locator nu se poate realiza decât în cazul în care sunt încălcaţi termenii contractuali stipulaţi clar în contract. De cele mai multe ori, în practică, renegocierea termenilor contractuali asumaţi între locator şi locatar se efectuează prin intermediul actului adiţional, mai ales în cazul reducerii ori creşterii numărului de animale.
Considerăm că prin finalizarea Amenajamentelor pastorale până la sfârşitul anului 2018, în toate contractele de închiriere ori concesionare a pajiştilor se vor regăsi şi măsurile de îmbunătăţire a acestor suprafeţe, asumate în scris de către crescătorii de animale.
Cu alte cuvinte, anul viitor se poate considera încheiată etapa de clarificare cadastrală a suprafeţelor de pajişti amenajate, cât şi de identificare a măsurilor de îmbunătăţire. Analizele viitoare de implementare a amenajamentelor pastorale şi a impactului acestora se vor realiza pe baze cuantificabile, plecând de la nivelul productiv şi calitativ de astăzi ca bază pentru viitoarele politici agricole ori la stabilirea subvenţiilor pentru suprafaţă.

Ionel SAMFIRA
Costel BARLIBAINTABULAREA ŞI REALITATEA DIN TEREN
Multe UAT-uri au trecut la intabularea pajiştilor administrate şi au constatat diferenţe de suprafeţe, de cele mai multe ori negative, între patrimoniul din Anexa 5 a Legii 165/2013 şi situaţia reală din teren. Mai mult, la ora actuală există suprafeţe contractate anterior cu crescătorii de animale, iar acum, după intabulare, acestea sunt mai mici şi nu mai corespund cu cele contractate. De exemplu, la un UAT din Câmpia Banatului, unde planimetrarea a fost relativ exactă, la o suprafaţă de 450 hectare de pajişte, după intabulare s-a observat o reducere chiar şi cu zece hectare.CALCULUL REDEVENŢEI ANUALE LA HECTAR
Cum se calculează nivelul chiriei pentru a fi propusă şi acceptată la atribuirea directă? Nivelul de pornire al redevenţei în contractul de concesiune sau al chiriei în contractul de închiriere rezultă din valoarea producţiei de masă verde la hectar, stabilită prin Amenajamentul pastoral. Se obţine astfel, din produsul dintre preţul unei tone de masă verde, fixat de regulă prin decizie a consiliilor judeţene, şi producţia de masă verde exprimată în tone/hectar.
Atenţie, prin Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, era specificat clar că “Preţul concesiunii este de ... lei/ha/an, fără a depăşi 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean, conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa totală anuală (nr. ha x preţ pe ha) fiind în valoare de ... lei”.
Prin actualizarea din 2015 a acestui ordin, nu se mai regăseşte reducerea de 50% din valoarea masei verzi pe hectar, rămânând la îndemâna locatorului doar prevederile legale ale OUG 34/2013 pentru a stabili valoarea chiriei sau a redevenţei, conform art. 9, al. 2, punct 7^1 „preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibile şi obligaţiile care îi sunt impuse utilizatorului de pajişte permanentă prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral”. Cu alte cuvinte, este obligatorie bugetarea măsurilor de îmbunătăţire a pajiştilor specificate de Amenjamentul pastoral şi corelarea valorii acestora cu preţul de pornire pentru închiriere sau concesionare. În cazul în care se ajunge la licitaţie publică pentru închirierea suprafeţelor de pajişte, criteriul de adjudecare este cel mai mare preţ obţinut.

 

Un articol publicat în revista Ferma nr. 5/210 (ediţia 15-31 martie 2018)

Vizualizat: 111 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!reclama header after big part 2 subpage - AMADA

Video

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

În Ferma Wagner, roboții își scot singuri cheltuiala! Pornind de la un efectiv matcă de numai 18 vaci, câte existau în fermă la momentul în care a preluat frâiele acestui business, Virigil Andru deţine astăzi o turmă de 140 de animale iar tehnica robotizată de muls, pe care a achiziţionat-o recent, îi conferă avantajul de a funcţiona cu un număr foarte mic de angajaţi. De altfel, robotul de muls DeLaval, pentru care a plătit aproximativ 130.000 de euro, reprezintă cea mai mare şi cea mai importantă investiţie din fermă, asigurând azi mulsul a 60 de vaci, cu o producţie medie zilnică de 27 de litri de lapte pe cap de animal. 

Reporter: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radiș

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta
Cultura anului 2021

Pe ce cultură mizaţi în anul agricol 2020-2021?