Reclama header big full
Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Ordin nr. 8 din 17 feb 2009

Publicat: 26 februarie 2009 - 20:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste.

Click pe poza pentru galerie!

Văzând Referatul de aprobare nr. 68.723 din 17 decembrie 2008, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 96/22/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, aşa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008."

3. La articolul 1 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică definiţiile cărnii, produselor din carne, produselor de acvacultură prevăzute de Regulamentul Parlamentului şi al Consiliului nr. 853/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, şi definiţiile produselor medicinale veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007."

4. La articolul 1 alineatul (2) din norma sanitară veterinară, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) tratament terapeutic: administrarea, în conformitate cu art. 4, în mod individual, unui animal de fermă a unei substanţe autorizate, în vederea tratării unei tulburări de fertilitate, inclusiv întreruperea unei gestaţii nedorite şi, în cazul substanţelor betaagoniste, în vederea inducerii tocolizei la vaci în perioada de fătare, precum şi în vederea tratării unor tulburări respiratorii, a bolii naviculare şi laminitei şi inducerea tocolizei la ecvidee;".

5. Articolul 2 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Este interzisă comercializarea substanţelor enumerate în anexa nr. 2 pentru administrare la animale a căror carne şi produse sunt destinate consumului uman în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 4 lit. b) şi c)."

6. Articolul 3 din norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Sunt interzise, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 1, şi interzise provizoriu, pentru substanţele menţionate în anexa nr. 2:

a) administrarea acestor substanţe la animalele de fermă sau acvacultură, indiferent prin ce mijloace;

b) deţinerea, cu excepţia cazurilor controlate oficial, a animalelor menţionate la lit. a) într-o fermă, comercializarea sau tăierea pentru consum uman a animalelor de fermă cărora le-au fost administrate substanţele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sau în care a fost decelată prezenţa unor astfel de substanţe, în afara cazului în care se face dovada faptului că animalele în cauză au fost tratate în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5;

c) comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultură cărora le-au fost administrate substanţele menţionate anterior, precum şi a produselor procesate derivate de la astfel de animale;

d) comercializarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b);

e) procesarea cărnii de la animalele menţionate la lit. b);".

7. La articolul 4 alineatul (1) din norma sanitară veterinară, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"b) administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce conţin alil trenbolon, administrate pe cale orală, sau substanţe betaagoniste, ecvideelor, cu condiţia ca acestea să fie utilizate în conformitate cu indicaţiile fabricantului;".

8. La articolul 5 din norma sanitară veterinară, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de fermă, în scopul tratamentului zootehnic, a produselor medicinale veterinare ce au o acţiune estrogenă (altele decât 17 betaestradiol şi derivaţii esterici ai acestuia), androgenă sau gestagenă, autorizate în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007.

Aceste produse medicinale veterinare trebuie să fie administrate de către un medic veterinar la animalele clar identificate. Tratamentul trebuie să fie înregistrat de către medicul veterinar responsabil în registrul de consultaţii şi tratamente care trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prezentate în anexa nr. 3.
.....................................................................................................................

(3) În ceea ce priveşte animalele de acvacultură, puietul de peşte poate fi tratat în primele 3 luni de viaţă, în scopul inversiunii sexuale, cu produse medicinale veterinare care au o acţiune androgenă şi sunt autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007."

9. Articolul 6 din norma sanitară veterinară se abrogă.

10. La articolul 7 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Produsele hormonale şi betaagoniste, a căror administrare la animalele de fermă este autorizată în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5, trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007."

11. La articolul 8 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Atunci când condiţiile prevăzute la art. 4 sau 5, precum şi perioadele de aşteptare prevăzute pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare sunt îndeplinite, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor pentru reproducţie şi a animalelor de reproducţie aflate la sfârşitul vieţii lor reproductive şi care, pe durata vieţii reproductive a acestora, au fost tratate conform prevederilor art. 4 sau 5 şi poate autoriza aplicarea pe carnea provenită de la astfel de animale a ştampilei comunitare."

12. La articolul 9 din norma sanitară veterinară, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Deţinerea substanţelor prevăzute la art. 2 şi 3, în timpul importului, fabricării, depozitării, distribuţiei, vânzării şi utilizării acestora, este restricţionată la persoanele autorizate prin legislaţia naţională, în conformitate cu prevederile art. 72 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007.

(2) În afara controalelor prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează controalele oficiale conform art. 11 din Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 24 aprilie 2007, fără notificarea prealabilă a acestor controale. În cadrul operaţiunilor de control se verifică următoarele aspecte:

a) deţinerea sau prezenţa substanţelor ori a produselor interzise conform prevederilor art. 2 şi 3, destinate administrării animalelor în scopul îngrăşării;

b) tratamentele ilegale la animale;

c) respectarea timpului de aşteptare prevăzut la art. 7;

d) respectarea restricţiilor privind utilizarea anumitor substanţe sau produse prevăzute la art. 4 şi 5."

13. La articolul 10 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 197/2007, persoanele care achiziţionează sau produc substanţe ce au acţiune tireostatică, estrogenă, androgenă şi betaagonistă, persoanele autorizate să comercializeze astfel de substanţe şi cele care achiziţionează sau produc produse medicinale veterinare şi produse farmaceutice din astfel de substanţe trebuie să ţină un registru de evidenţă detaliat în care să fie notate, în ordine cronologică, cantităţile produse sau achiziţionate, livrate ori utilizate pentru producerea produselor medicinale veterinare şi a produselor farmaceutice, numele persoanelor cărora le-au fost livrate astfel de cantităţi sau de la care au fost achiziţionate aceste cantităţi."

14. La articolul 12 din norma sanitară veterinară, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - (1) Ţările terţe, a căror legislaţie autorizează comercializarea şi administrarea de stilbene, de derivaţi de stilbene, de săruri şi esteri ai acestora, precum şi de substanţe tireostatice animalelor din toate speciile, ale căror carne şi produse sunt destinate consumului uman, nu pot figura pe nicio listă a ţărilor prevăzute de legislaţia comunitară din care România autorizează importul de animale de fermă sau de acvacultură, de carne ori de produse obţinute de la astfel de animale."

15. La articolul 12 din norma sanitară veterinară, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Controalele privind activităţile de import din ţări terţe se efectuează în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. c) din norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, care transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 91/496/CE şi cu art. 4 alin. (4) lit. b) din Norma sanitară veterinară care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 97/78/CE."

16. După articolul 13 din norma sanitară veterinară se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

"Art. 131. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la cele administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."

17. Anexele nr. 1 şi 3 la norma sanitară veterinară se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru

Siguranţa Alimentelor,
Radu Roatiş Cheţan

 

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

 

Vizualizat: 598 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

V-ați asigurat culturile? Daunele au fost nelipsite pe plantațiile de viță de vie portaltoi în județul Timiș! 
Branislav Giurici ne recomandă Agra Asigurări! Contactează-i! https://www.agraasigurari.ro/

Reporter: Liviu Gordea
Imagine: Zsolt Tamássy

Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta AGRO EDMA, 2.500 ha: La discuit și fertilizat cu Massey Ferguson 8740S DYNA-VT şi 7726S DYNA 6 Trei lucrări dintr-o singură trecere cu discul Discordon DXRV II
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?