Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Hotărâre nr. 8 din 21 ian 2009

Publicat: 06 februarie 2009 - 20:45
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten
Privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Click pe poza pentru galerie!

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, autoritate publică centrală responsabilă cu elaborarea, reglementarea şi implementarea politicilor agricole comunitare şi naţionale şi cu dezvoltarea, pe baze moderne, a domeniilor sale de activitate.

(2) Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale aplică Programul de guvernare, elaborează politici şi adoptă strategii sectoriale naţionale în domeniile sale de activitate: agricultură şi producţie alimentară, dezvoltare rurală, pescuit şi acvacultură, silvicultură, îmbunătăţiri funciare, optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate şi fitosanitar.

(4) Obiectivele Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt următoarele:

a) asigurarea securităţii alimentare prin creşterea producţiei agricole;

b) absorbţia fondurilor comunitare destinate finanţării domeniilor specifice;

c) stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în exploataţii agricole moderne cu caracter comercial, formarea şi consolidarea clasei de mijloc în spaţiul rural;

d) susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale;

e) creşterea valorii adăugate a produselor agricole, forestiere şi piscicole;

f) accelerarea procesului de dezvoltare rurală;

g) gestionarea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare de utilitate publică;

h) extinderea suprafeţelor de păduri în România şi dezvoltarea pisciculturii;

i) reforma structurilor administrative cu atribuţii în domeniul agriculturii.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale elaborează strategii şi reglementări specifice în domeniile sale de activitate, în cadrul politicii Guvernului şi în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.

Art. 2.
-

(1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale exercită următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului, normele Uniunii Europene şi tendinţele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniile sale de activitate şi se proiectează mecanismele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia Guvernului, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniile sale de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea fondurilor şi serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de gestionare a fondurilor europene şi naţionale alocate dezvoltării rurale, agriculturii şi pisciculturii;

e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

f) de autoritate de stat, prin care se asigură implementarea, urmărirea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;

g) de autoritate de management pentru:

-Programul SAPARD şi, respectiv, Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, prin Direcţia generală dezvoltare rurală;

-Programul operaţional pentru pescuit, prin Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole - RICA.

(3) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în coordonarea directă a ministrului, funcţionează autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit şi a organismului coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, care acordă şi/sau retrage acreditarea de funcţionare a acestora.


CAPITOLUL II
Atribuţiile, structura organizatorică şi conducerea ministerului

SECŢIUNEA 1
Atribuţiile ministerului

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcţiilor sale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii principale:

a) asigură implementarea Programului de guvernare, a strategiilor şi politicilor din domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) fundamentează şi elaborează strategii şi politici specifice în domeniile sale de activitate, pe care le promovează la nivel european şi/sau naţional;

c) asigură fluxul financiar al fondurilor destinate cofinanţării şi prefinanţării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, utilizate pentru plata cheltuielilor aferente Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), la termenele prevăzute de regulamentele Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Comunităţii Europene;

d) garantează integritatea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi asigură respectarea utilizării acesteia conform destinaţiei stabilite prin acordul interinstituţional, angajamentele bugetare şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României;

e) avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate;

f) elaborează norme şi instrucţiuni pentru acreditarea, atestarea şi avizarea operatorilor economici din domeniu care desfăşoară activităţi specifice, potrivit legii;

g) coordonează elaborarea normelor tehnice şi metodologice de reglementare a activităţilor specifice;

h) coordonează activitatea de elaborare a documentaţiilor tehnice, avizare, programare, promovare, realizare şi monitorizare a obiectivelor de investiţii specifice;

i) coordonează activitatea privind evaluarea şi înregistrarea bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice din subordine şi de sub autoritatea sa;

j) elaborează studii, analize, planuri şi fundamentează programe de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a zonelor rurale, montane, împădurite şi a celor cu risc de eroziune a solului;

k) iniţiază şi elaborează, direct sau prin structurile aflate în subordine, sub autoritate ori în coordonare, proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate;

l) în domeniile sale de activitate, asigură gestionarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene prin conturi deschise la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului;

m) asigură controlul privind operaţiunile care fac parte din sistemul de finanţare prin FEGA;

n) în domeniile sale de activitate, gestionează contribuţia financiară a Comunităţii Europene, în condiţiile stabilite prin plafoanele anuale şi angajamentele bugetare, încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României;

o) reprezintă Guvernul în relaţiile cu organismele şi instituţiile interne şi internaţionale, în domeniile sale de activitate;

p) iniţiază, negociază şi asigură, din împuternicirea Guvernului, punerea în aplicare a convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul său de activitate la care România este parte şi dezvoltă relaţii de cooperare cu instituţii şi organizaţii similare din alte state;

q) întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi global, pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;

r) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte organisme interne şi internaţionale;

s) asigură relaţia cu Parlamentul României, cu sindicatele şi patronatele şi cu partenerii sociali din sfera sa de activitate, precum şi cu mass-media;

t) desfăşoară activităţi de control şi inspecţii tehnice privind respectarea legislaţiei pe domenii de activitate, colaborând în acţiunile sale, după caz, şi cu celelalte autorităţi publice abilitate;

u) acreditează şi controlează, în condiţiile legii, operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniu;

v) exercită şi alte responsabilităţi, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi cu statutul României de stat membru al Uniunii Europene;

x) promovează politicile naţionale şi comunitare din domeniul specific de activitate.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale îndeplineşte orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este beneficiarul măsurilor 4.2 "Asistenţă tehnică" şi 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" din cadrul Programului SAPARD, precum şi al măsurii 511 "Asistenţă tehnică", inclusiv Reţeaua naţională de dezvoltare rurală din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de implementarea măsurilor 111 "Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe", 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă", 142 "Înfiinţarea grupurilor de producători", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru fermieri", submăsura 431.1 "Construcţie parteneriate public-private" şi măsura 511 "Asistenţă tehnică" (pentru nevoile proprii şi ale celorlalţi beneficiari, aşa cum sunt prevăzuţi în fişa tehnică a măsurii) din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013.

(5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este responsabil de selecţia grupurilor de acţiune locală, finanţate din axa 4 a Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013. Implementarea măsurilor menţionate se va face cu sprijinul Departamentului dezvoltare rurală organizat în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

SECŢIUNEA a 2-a
Structura organizatorică şi conducerea ministerului

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile structurilor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.


Art. 5.
-

(1) În condiţiile legii, se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte, în condiţiile legii, personalul UMP şi stabileşte competenţele directorului.

Art. 6. -

(1) Structurile aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Atribuţiile şi responsabilităţile, structura organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului, în condiţiile legii.

(4) Structurile care funcţionează sub autoritatea şi, respectiv, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.

(5) La structurile prevăzute la alin. (4) numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte în domeniul de activitate al ministerului atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale înfiinţează comitete de monitorizare sau grupuri de lucru mixte, fără personalitate juridică, în scopul coordonării unităţilor din subordine, sub autoritatea sau aflate în coordonarea ministerului.

(5) În scopul coordonării activităţilor specifice programelor naţionale şi comunitare, derulate în domeniile de activitate ale ministerului, se înfiinţează comitete de coordonare, monitorizare, evaluare, selecţie, fără personalitate juridică, ale căror componenţă şi mod de funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(7) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale aprobă prin ordin măsuri, instrucţiuni, proceduri şi norme de implementare a regulamentelor comunitare în domeniile de activitate ale ministerului.

(8) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite prin alte acte normative.

(9) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie.

(10) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale coordonează activitatea structurilor din subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în calitate de ordonator principal de credite.

Art. 8. -

(1) Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat şi de un subsecretar de stat.

(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat exercită atribuţiile delegate de către ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Răspunderile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 9. - În cazul în care ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nu îşi poate exercita atribuţiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe primul-ministru.

Art. 10. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(3) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale poate îndeplini şi alte atribuţii încredinţate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului.

(5) Secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct, numit în condiţiile legii.

Art. 11. -

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este de 605, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

Art. 12. -

(1) În cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii.

Art. 13. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autovehicule stabilit potrivit actelor normative în vigoare: 9 autovehicule, cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, şi un autovehicul cu un consum de 400 litri/lună.

(2) Pentru activităţile specifice de inspecţii şi control, gestiune economico-administrativă, precum şi pentru activităţile interinstituţionale, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale are în dotare 21 de autovehicule de intervenţie, cu un consum lunar de 600 litri/lună/autovehicul.

(3) Structurile care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prevăzute la pct. I şi II din anexa nr. 2 pot utiliza pentru activităţi specifice un număr de autoturisme, potrivit anexei nr. 5.

Art. 14. -

(1) Posturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se compun din cele ale fostului Minister al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Personalul aferent posturilor prevăzute la alin. (1) se consideră transferat, respectiv preluat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii, beneficiind de drepturile dobândite anterior.

Art. 15. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale preia toate drepturile şi obligaţiile fostului Minister al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi continuă litigiile în curs ale acestuia.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 16. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 27 aprilie 2007.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Vizualizat: 583 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
reclama art afetr lead

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Referitor la impăduriri :
|
02. 11, 2009. Wednesday 18:31
sunt la numai câţiva kmde Bucureşti-sat FALASTOACA-COMANA,jud.GIURGIU am avut în zonă 13,ha.pădure care a căzut secerată de un război barbar-cel al balastierelor- pentru care autorităţile din Giurgiu nu au făcut nimic,cele de la Bucureşti chiar dacă ne-au mai dat dreptate s-au arătat tot neputincioase.Domnilor BBANII MULTI DEZUMANIZEAZA,ştiaţi.E vorba de pădurea zăvoi ARGEŞ-falastoaca, CARE FACE PARTE DIN parcul natural COMANA,cine poate lua măsuri impotriva caracatiţelor de fac să ni se surpe casele,cine în ROMANIA,mai poate face dreptate, până şi judecătoria GIURGIU nu s-a comportat după părerea mea normal,deci d-le ministru,sau subsecretari nu ştim ce să ne mai facem cu societăţile care excavează nisip-pietriş,care au defrişat pădurile, au decopertat fără să păstreze pământul fertil ,gurile rele spun că a fost vândut prin sat,eu nu deţin dovezi scrise în acest sens deci nu mă pronunţ.Solul fiind slab nisipos,sau format la adâncimi de aprox.2 m.borte sub pământ, deci putem deduce că şi sub gospodării,case,etc.va fi o altă ROŞIE mONTANA ŞI LA NOI,dacă nu se vor lua măsuri.D-stră puteţi.A FOST PADURE,A FOST DECOPERTATA,IN LOCUL EI ACUM SUNT OCHIURI DE APA SAU DOAR GROPI DE ha.NE AJUTATI ? EU MA NUMESC STAN IOANA,şi de 8 ani locuiesc în acest sat.Mulţumim că mi-aţi citit durerea şi îngrijorarea printre rânduri.
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Sistemul de ghidare Trimble GFX-750 testat la Soc. agricola AgroSlavia Cum își gestionează drenarea cei de la Campo d'Oro cu ajutorul sistemelor Trimble de la Vantage
Valorificarea producţia de cereale

Cum veţi valorifica producţia de cereale de anul acesta?