Revista-Ferma
Revista-Ferma Revista-Ferma Revista-Ferma
Reclama header after big part 1 pages

Acord din 17 martie 2009

Publicat: 17 martie 2009 - 15:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten
Acord interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2009/2010

Click pe poza pentru galerie!

Membrii semnatari ai prezentului acord interprofesional, si anume:

   ▪ Organizatia Interprofesionala Nationala "Zaharul" din Romania, denumita in continuare O.I.N.Z.R.;
 
   ▪ Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, denumita in continuare F.C.S.Z.R.;

   ▪ Patronatul Zaharului din Romania;

   ▪ Asociatia Producatorilor de Zahar din Sfecla de Zahar din Romania, in baza art. 8 lit. k) alin. 7 din statutul O.I.N.Z.R., au incheiat prezentul acord interprofesional, denumit in continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahar din recolta anului de comercializare 2009/2010, destinata industrializarii.

Prezentul AIP a luat in considerare toate regulamentele si prevederile europene recente in domeniu si indeosebi regulamentele Consiliului (CE) nr. 318/2006, 319/2006, 950/2006, 952/2006, 551/2008, 1.261/2008, 1.913/2006, 1.234/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 1
Obiectivele si durata AIP

   1.1. AIP isi propune sa reglementeze de o maniera unitara, la nivel national, relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfecla de zahar, respectiv societati procesatoare de zahar).

   1.2. AIP isi propune sa asigure contractul de baza privind producerea, cumpararea, livrarea si plata sfeclei de zahar, precum si clauzele generale ale acestuia, respectand interesele generale ale partenerilor din filiera zaharului.

   1.3. AIP isi propune sa asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zaharului din Romania si integrarea acestuia in structurile europene.

   1.4. AIP isi propune sa asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zaharului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahar la un nivel care sa puna in valoare potentialul culturii de sfecla de zahar din Romania si sa acopere necesarul national de consum.

   1.5. AIP este valabil pentru campania de sfecla de zahar din anul de comercializare 2009/2010, clauzele generale putand fi modificate prin negocieri intre cei 4 membri semnatari si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MAPDR, pana cel mai tarziu la 1 februarie 2009.

   1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare.

   1.7. AIP este aprobat anual de catre MAPDR si pus in aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.

   Definitii:

   -zahar in cota - cota de productie de zahar alb echivalent alocata unei societati procesatoare de zahar, destinata desfacerii pe piata comunitara;

   -sfecla de zahar in cota - toate cantitatile de sfecla de zahar procesate pentru a obtine zahar in cota;

   -zahar in afara cotei - productia de zahar alb echivalent care se obtine peste cota de productie alocata (zahar in cota) si care este destinata exportului extracomunitar sau pentru producerea de zahar industrial ori surplusului de zahar. Cantitatile de zahar produse in afara cotei intr-un an de comercializare pot fi transferate (carry forward) in anul de comercializare urmator, decizia apartinand exclusiv societatilor procesatoare de zahar. Cantitatile de zahar astfel transferate vor fi considerate ca fiind primele cantitati de zahar din cota procesate din cadrul cotei anului urmator;

   -sfecla de zahar in afara cotei - toate cantitatile de sfecla de zahar procesate pentru a obtine zahar in afara cotei;

   -zahar industrial - cantitatea de zahar, peste cantitatile de zahar din sfecla de zahar in cota, care este destinata utilizarii in anumite industrii, precum cea producatoare de bioetanol, de rom, pentru anumite produse farmaceutice, drojdie, rinse appelstroop si altele [conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 967/2006];

   -surplus de zahar - cantitatea de zahar atribuita unui anumit an de comercializare, suplimentar zaharului in cota si zaharului industrial;

   -an de comercializare - perioada incepand cu data de 1 octombrie si sfarsind cu data de 30 septembrie ale anului calendaristic urmator. Anul de comercializare 2009/2010 incepe la data de 1 octombrie 2009 si se termina la data de 30 septembrie 2010;

   -societate procesatoare de zahar - o organizatie economica independenta si constituita legal care opereaza, pe raspunderea sa, una sau mai multe fabrici de zahar. Societatile procesatoare de zahar trebuie sa fie agreate de catre statul membru pe baza capabilitatii profesionale dovedite de a produce zahar si a conformarii acesteia cu cerintele privind furnizarea de informatii specifice si acceptarea verificarii acestora.

ARTICOLUL 2
Clauze generale

   2.1. Partile au cazut de acord ca pentru recolta anului de comercializare 2009/2010 sa colaboreze in vederea obtinerii unei cantitati de zahar alb din sfecla de zahar care sa acopere cota nationala (104.698 tone de zahar alb) si eventualele cantitati de zahar din afara cotei (industrial sau in surplus), ca urmare a angajamentelor implicite si explicite legate de producerea cotei de productie de zahar din sfecla de zahar asumate de societatile procesatoare de zahar si de MAPDR. Cota nationala mentionata mai sus poate fi redusa prin adoptarea regulamentelor europene care prevad retrageri temporare de cota pentru respectivul an de comercializare.

   2.2. In functie de cotele de productie alocate, societatile procesatoare de zahar vor determina cantitatea minima dezirabila de sfecla de zahar si suprafata necesara a fi contractata, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfecla de zahar din zona de aprovizionare, pana la inceperea campaniei de contractare a sfeclei de zahar.

   2.3. Intre cultivator si societatile procesatoare de zahar va fi intocmit un contract de producere, cumparare, livrare si plata a radacinilor de sfecla de zahar, denumit in continuare CPCLP, al carui model este cuprins in anexa nr. 1 la prezentul AIP, recunoscut de catre MAPDR prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, ca instrument legal pentru aplicarea schemelor de sprijin pentru agricultori pentru recolta anului de comercializare 2009/2010.

   2.4. CPCLP se vor incheia pana la data de 25 aprilie 2009. Atat societatile procesatoare de zahar, cat si asociatiile producatorilor de sfecla de zahar vor colabora pentru informarea fermierilor asupra modului de completare a documentatiei privind subventiile si ajutoarele de stat pentru cultura sfeclei de zahar. Pana la data de 1 mai 2009, societatile procesatoare de zahar impreuna cu asociatiile locale ale producatorilor vor inainta catre directia pentru agricultura si dezvoltare rurala o lista a contractelor incheiate si vor face o verificare a bazei de date privind CPCLP inregistrate. Agentia de plati si interventie pentru agricultura (APIA) judeteana va transmite situatia finala a contractelor inregistrate si avizate la APIA centrala; APIA centrala va transmite aceasta situatie centralizata la MAPDR, conform prevederilor pct. 2.2, pana la data de 8 mai 2009; eventualele neconcordante vor fi analizate si solutionate pana la data de 15 mai 2009 (prin intermediul O.I.N.Z.R.).

   2.5. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu in toate atributele sale pentru acestia.

   2.6. CPCLP este documentul in care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si societatea procesatoare de zahar cu care acesta a incheiat angajamentul.

   2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care il insotesc de drept pe toata perioada valabilitatii lui.

   2.8. Partenerii CPCLP pot denunta in caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.

   2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate in relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor 3 structuri reprezentative, cu mentiunea ca acestia nu beneficiaza de clauzele privind concilierea interprofesionala.


ARTICOLUL 3
Modul de aplicare a AIP

   3.1. Prezentul AIP reprezinta vointa partenerilor asociati in structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnarii lui.

   3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri intre cei 4 parteneri semnatari, in perioada desemnata la art. 1 pct. 1.5.

   3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP in toate cazurile in care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati intr-o activitate contractuala derivata din prezentul acord si pasibila de atingerea de o maniera pagubitoare a uneia dintre parti.

   3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei 2 parteneri semnatari, care nu anuleaza stipulatiile AIP, nici in litera si nici in spiritul lor, si care nu modifica conventia de baza privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

   3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate intre cei 2 parteneri si pot fi modificate de catre acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afecteaza parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

ARTICOLUL 4
Forta majora

4. In caz de forta majora, prezentul AIP inceteaza partial sau total sa produca efecte. Forta majora poate fi invocata de catre oricare dintre parti, justificata prin documente constatatoare emise de autoritatile competente si se rasfrange si asupra CPCLP.

ARTICOLUL 5
Concilierea si arbitrajul

5. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementarilor in vigoare relative la conciliere si arbitraj. Partile convin ca litigiile sa fie solutionate pe cale amiabila si sa se adreseze instantei numai dupa epuizarea procedurilor de conciliere.

ARTICOLUL 6
Cotizatiile profesionale si interprofesionale

   6.1. Partile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitatii ca societatile procesatoare de zahar sa opereze in numele cultivatorilor de sfecla de zahar la prelevarea cotizatiei profesionale in cuantum de 0,8 lei/tona de sfecla de zahar predata neto de plata. Aceasta prevedere va fi inclusa in mod obligatoriu in CPCLP al fiecarei societati procesatoare de zahar. Suma incasata va fi virata astfel: 49% catre F.C.S.Z.R., 2% catre O.I.N.Z.R. si 49% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecarei societati procesatoare de zahar. Sumele incasate vor fi incluse in bugetul de venituri si cheltuieli al fiecarei organizatii.
 
   6.2. Plata cotizatiilor se face pana la sfarsitul campaniei de recoltare, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2009. In cazurile in care recoltarea sfeclei de zahar sau predarea la societatea procesatoare de zahar se prelungeste dupa aceasta data, termenul-limita se poate prelungi, dar nu mai tarziu de 15 februarie 2010.

   6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona neto de plata livrata de catre cultivator societatii procesatoare de zahar si receptionata prin aplicarea baremului de echivalenta, atat pentru sfecla de zahar din cota, cat si pentru cantitatea din afara cotei.

ARTICOLUL 7
Producerea/cultivarea sfeclei de zahar

   7.1. CPCLP vor specifica atat suprafata cultivata, cat si productia neta de zahar alb scontata a se obtine, separat din cota si din afara cotei de productie. Contractantii de sfecla de zahar, asociati sau neasociati in structuri profesionale sau interprofesionale, si societatile procesatoare de zahar pot sa asigure (contra cost):
 
   ▪ samanta de sfecla de zahar necesara infiintarii culturii, pentru suprafata contractata, direct sau prin societati comerciale specializate;

   ▪ serviciile de indrumare tehnologica a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractata.

   7.2. Samanta de sfecla de zahar asigurata de catre societatea procesatoare de zahar va fi pusa la dispozitia cultivatorului si va fi tratata standard cu insecticide si fungicide.

   7.3. Cultivatorii se obliga sa respecte tehnologia recomandata de societatea procesatoare de zahar si sa permita accesul reprezentantilor acesteia, pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligandu-se sa execute lucrarile tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

   7.4. Periodic, de la inceperea contractarii si pana la terminarea recoltarii si prelucrarii sfeclei de zahar, societatile procesatoare de zahar se obliga sa transmita datele statistice specifice catre MAPDR, Patronatul Zaharului din Romania, Asociatia Producatorilor de Zahar din Sfecla de Zahar din Romania si F.C.S.Z.R. Ca un minim de informatii necesar, fiecare societate procesatoare de zahar are obligatia transmiterii de date privind cantitatile de zahar din sfecla de zahar din cota, pentru care s-au incheiat contracte de livrare, continutul de zahar stipulat si estimat, precum si randamentul preconizat. Autoritatile competente au dreptul sa ceara si sa obtina si alte informatii pe care le considera necesare.

ARTICOLUL 8
Recoltarea sfeclei de zahar

   8.1. Recoltarea sfeclei de zahar se face din initiativa societatii procesatoare de zahar care va notifica cultivatorii.

   8.2. Cultivatorii se obliga sa respecte datele de incepere a recoltarii si de punere la dispozitie a sfeclei de zahar, daca acestea le-au fost aduse la cunostinta, conform graficelor convenite. Societatile procesatoare de zahar pot acorda o bonificatie pentru sfecla de zahar din cota recoltata timpuriu sau tarziu. In functie de zona si de specificul culturii, definitiile recoltarii timpurii si recoltarii tarzii se vor stabili bilateral prin CPCLP.

   8.3. Societatea procesatoare de zahar poate stabili datalimita a terminarii recoltatului si a receptiei.

   8.4. Depasirea cu doua zile a datei-limita de receptie poate atrage refuzul societatii procesatoare de zahar de a receptiona sfecla de zahar, cantitatile aferente decazand din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva intelegerilor particulare ale partilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

ARTICOLUL 9
Transportul sfeclei de zahar

   9.1. Transportul sfeclei de zahar de pe camp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele societatii procesatoare de zahar se efectueaza si se suporta de cultivator. Transportul sfeclei de zahar de la bazele de preluare la societatea procesatoare de zahar se efectueaza si se suporta de catre societatea procesatoare de zahar.
 
   9.2. In vederea eficientizarii si viabilizarii productiei de zahar, prin intermediul CPCLP, partile pot conveni asupra unei metode de partajare a costurilor cu transportul sfeclei de zahar (procentual, cost fix/tona etc.).

   9.3. Sub rezerva conventiilor particulare raspunzand regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2009/2010, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1 si 9.2.

ARTICOLUL 10
Receptia sfeclei de zahar

   10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahar din recolta anului de comercializare 2009/2010 sa fie efectuata cantitativ si calitativ, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene in vigoare [Regulamentul Consiliului (CE) nr. 318/2006].

   10.2. CPCLP va preciza modul in care se face receptia sfeclei de zahar, atat calitativ, cat si cantitativ.

   Pentru recolta anului de comercializare 2009/2010, sfecla de zahar de calitate standard trebuie sa fie:

   ▪ de calitate buna, sanatoasa si prezentata in conditii acceptabile de comercializare;

   ▪ cu un continut de zahar de 16% la punctul de receptie.

ARTICOLUL 11
Pretul sfeclei de zahar

Sfecla de zahar din cota

   11.1. Partile au convenit ca pentru recolta anului de comercializare 2009/2010 pretul minim pentru sfecla de zahar din cota, de calitate standard, sa fie de 26,29 euro/tona, in conditia de livrare ex-loc de receptie convenit cu procesatorul. Pretul se calculeaza si se plateste in lei, la cursul de schimb stabilit de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 163/2006.

   11.2. Pretul sfeclei de zahar se poate majora/diminua, in functie de continutul in zahar, astfel:

   a) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoza pretul se majoreaza cu minimum:
   (i) 0,9% pentru continut de zaharoza peste 16%, dar nu mai mult de 18%;
   (ii) 0,7% pentru continut de zaharoza peste 18%, dar nu mai mult de 19%;
   (iii) 0,5% pentru continut de zaharoza peste 19%, dar nu mai mult de 20%;

   b) pentru fiecare 0,1% continut de zaharoza pretul se diminueaza cu maximum:
   (i) 0,9% pentru continut de zaharoza sub 16%, dar nu mai putin de 15,5%;
   (ii) 1% pentru continut de zaharoza sub 15,5%, dar nu mai putin de 14,5%.

   11.3. Pretul pentru sfecla de zahar cu un continut de zaharoza peste 20% nu trebuie sa fie mai mic decat pretul minim ajustat conform lit. a)(iii).

   11.4. In completarea datelor de mai sus, pentru sfecla de zahar cu un continut de zaharoza peste 20% si sub 14,5%, CPCLP poate stipula alte procente de crestere/diminuare.

   11.5. Preturile minime sus-mentionate se aplica cantitatilor neto de sfecla de zahar predate si receptionate de societatile procesatoare de zahar, in conformitate cu stipulatiile CPCLP privind continutul de corpuri straine si de pamant aderent.

   Se stabileste ca sfecla de zahar acceptabila pentru prelucrare sa aiba un continut minim de zaharoza de 13,5%. Pentru sfecla de zahar cu un continut de zaharoza sub pragul minim acceptabil mentionat mai sus, societatile procesatoare de zahar au dreptul de a refuza preluarea acesteia.

   Sfecla de zahar din afara cotei

   11.6. Pentru cantitatile de sfecla de zahar din afara cotei, pretul si conditiile de achizitie sunt stipulate separat in CPCLP si se negociaza fara restrictii intre partile implicate. Societatea procesatoare de zahar are dreptul de a decide daca si in ce conditii accepta o cantitate de sfecla de zahar in afara cotei de productie.

   Daca societatea procesatoare de zahar nu a incheiat CPCLP (pana la data-limita mentionata la art. 2 pct. 2.4), pentru intreaga cantitate de sfecla de zahar necesara producerii cotei de productie alocate si la pretul minim, aceasta este obligata sa plateasca pretul minim stipulat mai sus pentru intreaga cantitate de sfecla de zahar pe care o proceseaza in anul de comercializare 2009/2010.

   11.7. Echivalenta pretului minim pe tona de sfecla de zahar, in functie de continutul de zaharoza determinat la punctul de colectare este prezentata in anexa nr. 2 la prezentul AIP.

ARTICOLUL 12
Plata materiei prime

   12.1. Partile au convenit ca plata materiei prime receptionate sa se faca astfel:

   -o treime pana la data de 20 decembrie 2009;

   -o treime pana la data de 31 ianuarie 2010;

   -integral pana la data de 31 martie 2010.

   12.2. Sub rezerva conventiilor particulare ce raspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile inaintea campaniei agricole a anului de comercializare 2009/2010, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1.

   12.3. Modalitatea de plata convenita de parti se negociaza intre parti si se va stipula in CPCLP.

ARTICOLUL 13
Alte drepturi ale cultivatorilor

   13. In privinta borhotului rezultat in urma procesarii sfeclei de zahar, CPCLP poate prevedea ca:

   a) borhotul umed corespunzator prelucrarii intregii cantitati de sfecla de zahar livrate catre societatea procesatoare de zahar sa fie livrat gratuit catre furnizorii de sfecla de zahar in conditia de livrare ex-fabrica;

   b) numai o parte a borhotului, presat, uscat sau uscat si amestecat cu melasa sa fie livrata gratuit de societatea procesatoare de zahar catre furnizorii de sfecla de zahar in conditia de livrare ex-fabrica;

   c) borhotul presat sau uscat sa fie livrat gratuit catre furnizorii de sfecla de zahar in conditia de livrare ex-fabrica, dar cu plata costurilor de presare sau uscare;

   d) societatea procesatoare de zahar sa plateasca furnizorului de sfecla de zahar compensatii care sa tina cont de posibilitatile de vanzare a borhotului.

   In cazul in care mai multe prevederi se pot aplica cantitatilor de sfecla de zahar livrabile, CPCLP trebuie sa mentioneze toate punctele care se pot aplica.

ARTICOLUL 14
Alocarea cotei de cultivare a sfeclei de zahar in cota

   14.1. Societatile procesatoare de zahar vor incheia contracte de livrare de sfecla de zahar in cota, luand in considerare eficienta agricola in ceea ce priveste costurile de transport si randamentul culturii sfeclei de zahar. Avand in vedere cresterea competitivitatii in acest sector si necesitatea de a atinge performantele agriculturii europene, procesatorii de zahar din sfecla de zahar, in consultare cu asociatiile cultivatorilor de sfecla de zahar, au posibilitatea de a-si modifica politica de achizitie a sfeclei de zahar dupa fiecare an de comercializare si de a reconsidera contractele de livrare a sfeclei de zahar pentru furnizorii care nu sunt competitivi.

   14.2. Cotele de productie de zahar si, implicit, cele de cultivare a sfeclei de zahar pot suferi modificari de la un an la altul si, in consecinta, societatile procesatoare de zahar pot modifica cantitatile de sfecla de zahar in functie de modificarile de cota impuse de regulamentele europene.

   14.3. In cazul in care procesatorii de zahar din sfecla de zahar vor apela la procesarea cotei in afara unitatii producatoare respective [conform art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006], partile semnatare ale prezentului AIP se obliga ca prima optiune pentru procesare sa fie o unitate de productie din Romania si numai in cazul refuzului acesteia sau al unei oferte necompetitive procesarea sa se faca in alte tari ale Uniunii Europene. Acceptul sau refuzul unui contract de procesare se face in maximum 3 zile lucratoare de la cererea scrisa, lipsa unui raspuns va fi considerata ca refuz. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va asigura punerea in practica a acestui punct, prin conditionarea acordului de procesare.

ARTICOLUL 15
Taxe si alte obligatii financiare

   Ambele parti se obliga sa plateasca la timp si in cuantumul cerut taxele sau alte obligatii financiare care provin din aplicarea politicilor agricole ale Uniunii Europene si care vor fi stipulate de regulamentele si legislatia romaneasca, cum ar fi taxa de productie, achizitia de noi cote de productie etc. CPCLP trebuie sa prevada modul de colectare si repartizare a acestor obligatii financiare in conformitate cu prevederile legale si/sau cu intelegerea dintre parti.

Incheiat astazi, 15 ianuarie 2009, in 4 exemplare.
  
Federatia Cultivatorilor de Sfecla de       Patronatul Zaharului din Romania,    Asociatia Producatorilor de Zahar
         Zahar din Romania,                                              Presedinte,               din Sfecla de Zahar din Romania,
             Presedinte,                                           ing. Emilian Dobrescu                          Presedinte,
        dr. ing. Ioan Gherman                                                                                    ing. Ioan Armenean

                         Organizatia Interprofesionala Nationala "Zaharul" din Romania,
                                                  Presedinte,
                                             ing. Emilian Dobrescu

Vizualizat: 636 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
reclama art afetr lead

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibridul SY Experto - producţie record

Hibridul SY Experto - producţie record

Chiar dacă anul agricol nu a fost unul uşor, Cosmin Micu a obţinut o producţie medie de 4375kg/ha la floarea soarelui de pe cele 75ha cultivate cu hibridul SY Experto de la Syngenta. Hibridul high-oleic SY Experto se remarcă printr-o toleranță foarte bună la mană, rezistenţă la frânge şi 87% conţinut de acid oleic.

 

Interviu cu Cosmin Micu, fermier

Procereal Agrosan, loc. Mănăştur, jud. Arad.

În vizită la văcuţele melomane de la Doaga Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor
START Campanie de primăvară. Tu ce alegi?

Iarnă fără zăpadă sau ploi, secetă pedologică... vremea nu e deloc prietenoasă. Cum staţi cu lucrările specifice campaniei de primăvară pregătirea terenului/semănat? Ce hibrizi alegeţi? Vă rog, scrieţi în comentariu ce sămânţă cumpăraţi, de la cine şi judeţul în care lucraţi terenul!